Pretraži...

Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama

solarne ćelije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)

Cilj programa: Potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

Javni poziv je namijenjen sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18%.

Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište.

Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (od 1. siječnja), a kreću se najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.

Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, a u slučaju bilo kakvih pitanja, na raspolaganju je e-mail oie.obiteljske.kuce@fzoeu.hr.

Otvoren: 15.11.2023.

Podnošenje prijava na Poziv započinje objavom Poziva, 15. studenog 2023. godine u 9 sati.

Obvezna dokumentacija
Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac (Prilog 1. Poziva), u .xlsx formatu,
2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja / uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da prijavitelj u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon ima prebivalište na adresi i mjestu obiteljske kuće, u slučaju suvlasništva potrebno je dostaviti sken važeće osobne iskaznice za sve suvlasnike,
3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
4. Zemljišno-knjižni izvadak nekretnine na kojoj je izgrađena obiteljska kuća, kojim se dokazuje knjižno vlasništvo,
5. Potvrdu za trajni pogon izdanu od operatora distribucijskog sustava (HEP ODS),
6. Fotodokumentaciju ugrađenog sustava i svih dijelova kuće na kojima su izvedeni radovi,
7. Tehnički list ugrađenih fotonaponskih sunčanih modula,
8. Račun(e) za izvedene radove i nabavljenu opremu/sustav s detaljnim troškovnikom, iskazanim jediničnim cijenama i tehničkim veličinama glavnih komponenti ugrađenog sustava,
9. Dokaz o plaćanju računa iz točke 8. (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili drugi odgovarajući dokaz),
10. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u),
11. Izjavu prijavitelja (Prilog 2. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika.

Preuzeto sa slijedećeg linka.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.