Pretraži...

Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023

drveni namještaj

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području
Republike Hrvatske za 2023

Predmet ovog Javnog natječaja: dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Provedbene mjere za koje će se dodjeljivati potpore: ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i promotivne aktivnosti.

Sredstava za dodjelu potpora: u ukupnom iznosu od 3.981.684 eura osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Intenzitet potpore: 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je 100.000 eura za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 30.000 eura za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 50.000 eura za promotivne aktivnosti. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj je:

mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja

te ima sljedeće uvjete:

– upisanu glavna djelatnost brojčane oznake razreda Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) ili Proizvodnja namještaja (C31) u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. odnosno u Izvatku iz Obrtnog registra
– ima proizvodnju u području djelatnosti iz podtočke 5.1.1. ove točke na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja
– preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda / primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala
– ostvario je pozitivan financijski rezultat u 2022.
– ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2022. i travnju 2023. (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu)
– nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
– ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

  • ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU I POSTROJENJA
  • ULAGANJE U PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKT
  • ULAGANJE U INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU
  • ULAGANJE U PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Prijave se dostavljaju poštom.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 1. lipnja 2023. i traje do 20. lipnja 2023. u 10:00 sati.

Svi detalji natječaja su dostupni na sljedećoj poveznici

Dodatne informacije vezane za pripremu i podnošenje prijave na ovaj Javni natječaj mogu se zatražiti isključivo u pisanom obliku na e-adresu: potpore.drvna@mps.hr

Preuzeto od: HAMAG-BICRO Ispostava Splitsko-dalmatinske županije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.