Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama 

solarna ploča

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 3 . Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025. objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore iz Projekta 1: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Mjera 1.1. – Fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja)

i

Mjera 1.2. – dizalica topline za 2023. godinu

IZNOS POTPORE PO KORISNIKU:

Mjera 1.1. – Fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja) po pojedinoj obiteljskoj kući prema slijedećoj tablici:

Ukupna snaga ( kW )           Iznos
do  10 kW 2000 EUR /15.069,00 HRK
do  8   kW 1500 EUR /11.301,75 HRK
do  5   kW 1000 EUR /7.534,50 HRK

Mjera 1.2. – dizalica topline, za ulaganje u opremu i ugradnju dizalice topline za grijanje potrošne tople vode i  za hlađenje tipa zrak –  voda (COP ( nazivni koeficijent iskoristivosti)  > 3,2 )  voda  –   voda  i   zemlja – voda ( COP ( nazivni koeficijent iskoristivosti) >  4,45 ) u iznosu od 2.500,00 EUR-a / 18.836,25  HRK  po pojedinoj obiteljskoj kući.

KORISNICI POTPORE:

Potpora se dodjeljuje fizičkoj osobi, vlasniku ili suvlasniku obiteljske kuće po pojedinoj obiteljskoj kući  (postojeća građevina koja je zakonito izgrađena i koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt kojim dokazuje zakonitost gradnje, ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 400m/2 i kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i ima najviše 4 stambene jedinice) i koji najmanje 90 dana prije objave javnog poziva ima prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće.

NAČIN, ROK I MJESTO DOSTAVE PONUDA:

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE

Prijava na Javni poziv – Projekt 1

Povjerenstvo za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025.

Vukovarska 1, 21 000 SPLIT

ili osobno:

U PISARNICI (PROTOKOL) SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, prizemlje

Vukovarska 1, 21000 Split

Rok za podnošenje zahtjeva: zaključno s 15. lipnja 2023. godine

U  slučaju  većeg  broja prijava  od raspoloživih proračunskih sredstava za tekuću proračunsku godinu u kojoj je objavljen javni poziv za Projekt 1. Mjeru 1.1.i Mjeru 1.2. izvršit će  se  bodovanje  pristiglih  pravovremenih i potpunih zahtjeva  na sljedeće načine:

  • prema stupnju razvijenosti jedinica  lokalne samouprave u  kojima se  nalazi obiteljska kuća ( 1. i 2. skupina najmanje razvijene,  7. i 8. najrazvijenije)
  • prema broju članova  u  kućanstvu (dokazat će se dostavom osobnih iskaznica (preslika istih),:
  • po  ukupnoj  GBP ( građevinskoj  bruto  površini )  obiteljske kuće

Rezultati javnog poziva

Obavijest o rezultatima natječaja će biti objavljeni na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji pod rubrikom „Natječaji“ .

Isplata sredstava

Potpora se dodjeljuje po dostavi dokaza o namjenskom utrošku sredstava. Dokaze o namjenskom utrošku sredstava (ukoliko isti nisu dio natječajne dokumentacije već su dostavljene ponude) korisnici moraju dostaviti najkasnije do 01. prosinca 2023.

Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava. Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju. Kompenzacija i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju

DODATNE INFORMACIJE: svi detalji javnog poziva, popis potrebne dokumentacije, tablice i formula bodovanja, kao i ostali detalji, dostupno na sljedećoj poveznici

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na:

broj telefona: 400-126

ili

e-poštom: djoni.garmaz@dalmacija.hr

Preuzeto s: www.dalmacija.hr/natječaji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.