Pretraži...

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023.godinu

kamena kuća bazen najam
 • Programom sufinanciranja razvoja turističkih manifestacija i projekata na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu definiraju se projekti, aktivnosti i postupak dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije u cilju jačanja konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije kroz razvoj selektivnih oblika turizma.
 • Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za ova područja :
  • sufinanciranje održavanja manifestacije i provođenje projekta (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji)
  • podrška turističkim programima i aktivnostima
  • aktivnosti invalidnih osoba u organizaciji turističkih manifestacija / projekata
  • turistička valorizacija kulturne – povijesne baštine Splitsko – dalmatinske županije
  • organizacija manifestacija, izrada poslovnih platformi, projektne dokumentacije i razvoj infrastrukture u organizaciji krovnih (nacionalnih ili županijskih) udruga koje se bave posebnim oblicima turizma kao što su biciklistički, lovački, moto, auto, izviđači, planinari, privatni iznajmljivači, eno – gastro i sl.
  • izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu
  • izrada poslovnih platformi u području selektivnih oblika turizma
  • izrada projektne dokumentacije i razvoj infrastrukture u području selektivnih oblika turizma

PROVEDBA JAVNOG POZIVA, PRIJAVA I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

  • Bespovratna sredstva za sufinanciranje manifestacija i projekata u turizmu dodjeljivati će se temeljem Javnog poziva , primjenom kriterija utvrđenih ovim Programom te uputama za prijavitelje.
  • Župan Splitsko-dalmatinske županije odlučuje o raspisivanju i objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa s(u daljnjem tekstu Javni poziv).
  • Javni poziv objavljuje se na službenoj web-stranici Splitsko-dalmatinske županije (dalmacija.hr).
  • Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici.

Obavezna dokumentacija za prijavu na Javni poziv sadrži:

 • ispunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za prijavu projekta (preuzima se na ovdje )
 • Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo (preuzima se na ovdje )
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzima se na ovdje )
 • Obrazac izjave o podmirenju obveza (preuzima se na ovdje )
 • izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge ,
 • Ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH.
 • Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH
 • Uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje (uvjerenje o nekažnjavanju)
 • Obrazac MP (ako je primjenjivo)
 • Dodatna dokumentacije (dostavlja se po potpisu Ugovora i /ili završetku manifestacije ili projekta):
 • Obrazac završno financijsko izvješće (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: dalmacija.hr dostavlja se po završetku manifestacije ili projekta)
 • Obrazac završno opisno izvješće (preuzima se na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: dalmacija.hr- dostavlja se po završetku manifestacije ili projekta)
 • Ostala vjerodostojna dokumentacija.

Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava s propisanom dokumentacijom dostavljaju se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za turizam i pomorstvo (u daljnjem tekstu Upravni odjel) na propisanom Obrascu prijave koji se nalazi na web stranici Županije www.dalmacija.hr uz propisanu dokumentaciju i prema istaknutoj Uputi za prijavitelje.

Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa prijavitelja

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO

Prijava na Javni poziv –RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA I PROJEKATA- UDRUGE/ TURISTIČKE ZAJEDNICE –

Vukovarska 1

21 000 SPLIT

Pri Odluci o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

A. INSTITUCIONALNA SPOSOBNOST PRIJAVITELJA

 

Bodovi
A.1 Organizacijski i ljudski kapaciteti prijavitelja za provođenje projekta 1 – 5
B.  ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ODRŽIVOST  
B.1 Jesu li ciljevi projekta jasno definirani i realno dostižni? 1 – 5
B.2 Kvaliteta, sadržajna inovativnost i održivost ponuđenog projekta/manifestacije 1 – 5
B.3 Jesu li očekivani rezultati projekta realno postavljeni u odnosu na raspoložive kapacitete (materijalne i ljudske)? 1 – 5
B.4 Usmjerenost projekta na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi 1 – 5
B.5 Dostupnost projekta korisnicima s područja Splitsko-dalmatinske županije 1 – 5
B.6 Provodi li udruga projekt uključujući partnere (npr. druge udruge, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, stručne institucije, itd.)? 1 – 5
C. PRORAČUN (troškovi)  
C.1 Jesu li troškovi projekta realni u odnosu na predviđene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja?? 1 – 5
C.2 Je li razrađen model barem djelomičnog sufinanciranja ? 1 – 5
C.3 Jesu li aktivnosti prikladno prikazane u proračunu projekta? 1 – 5
D. PREDNOST U FINANCIRANJU  
D.1 Kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja projekta sa Splitsko-dalmatinskom županijom (kvaliteta provedbe projekata financiranih od strane Splitsko-dalmatinske županije , urednost u dostavljanju izvješća, održivi projekti/manifestacije u Dalmatinskoj zagori isl.). 1 – 10
D.2 Inovativnost projekta / manifestacije 1-5
UKUPNO (maksimalan broj bodova 65, minimum 30)  

Podnositelj prijave može ostvariti maksimalno 65 bodova po prijavljenom projektu.

Splitsko-dalmatinska županija će sufinancira:

– do 75% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za JLS koje se nalaze na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije

– do 60% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za JLS koje se nalaze na otocima Splitsko-dalmatinske županije

– do 50% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za JLS koje se nalaze u priobalju Splitsko-dalmatinske županije

KONTROLA I OBVEZE KORISNIKA

 • Korisnik sredstava se obvezuje Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo dostaviti Izvješće o utrošenim sredstvima prema uvjetima iz Ugovora o sufinanciranju projekta i to na propisanim obrascima.
 • Računi kojim se dokazuje namjensko korištenje sredstava moraju: odnositi na manifestaciju ili projekt koji se provodi ili na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u prijavi
 • Korisnik se obvezuje u svojim javnim nastupima o provedbi projekta i njegovim rezultatima te kroz svoje promidžbene materijale navoditi Županiju kao instituciju koja sufinancira manifestaciju ili projekt te isto potkrijepiti dokazima ( brošure, promidžbeni materijal u digitalnom obliku, plakati, videozapisi, članci iz novina i sl.) prilikom podnošenja Izvješća o utrošenim sredstvima.
 • Kod ispunjenja obveze „iz stavka 4. ovog članka“ korisnik je dužan pridržavati se Knjige osnovnih grafičkih standarda Splitsko-dalmatinske županije, dostupne na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije dalmacija.hr.
 • Korisnik se obvezuje pozvati predstavnike Upravnog odjela za turizam na tiskovne konferencije i druge aktivnosti u okviru provedbe projekta (najava, otvorenje i sl.)
 • Korisnik sredstava dužan je omogućiti Splitsko-dalmatinskoj županiji kontrolu namjenskog korištenja dobivenih sredstava.

Potrebna dokumentacija i sve ostale informacije kao i tekst Javnog poziva i sve potrebne obrasce možete pronaći ovdje .

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.