Pretraži...

O nama

Razvojna agencija Grada KaštelaKASTELARA – je poduzetnička potporna institucija, osnovana 2018. godine, u sklopu projekta „Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela“ (KK.03.1.2.10.0011).

Razvojna agencija je usmjerena na razvoj novih usluga i jačanje kapaciteta poduzetništva na području Grada Kaštela, čime se želi doprinijeti stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poslovanja postojećih te poticanju pokretanja novih malih i srednjih poduzeća. Aktivnosti Razvojne agencije Grada Kaštela bazirat će se na valorizaciji lokalnih resursa i iskorištavanju postojećih razvojnih potencijala, intenzivnom povezivanju s kulturnom baštinom, kreativnim industrijama uz primjenu kreativnih rješenja i inovacija u sektorima turizma i poljoprivrede, kao važnim razvojnim resursima ovog područja.

Cilj osnivanja: pružanje stručne i tehničke pomoći pri poticanju gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva u Gradu Kaštela, osmišljavanje i provođenje programa razvoja poduzetničke infrastrukture Grada Kaštela, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, promocija gospodarstva i turizma Grada Kaštela, poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave, sudjelovanje u izradi razvojnih projekata te pomoć Gradu Kaštela u pripremi projekata u skladu sa županijskim i nacionalnim razvojnim strategijama

Misija: kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Grada Kaštela

 

TIM RAZVOJNE AGENCIJE GRADA KAŠTELA:

Ravnateljica: Mr.oec. Marijana Mišerda  Bajić

Viši savjetnik za gospodarstvo i ruralni razvoj

Viši savjetnik za poduzetništvo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.