Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade u 2024. godini

rajčice

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za Mjeru 1.-sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade iz Programa potpora poljoprivredi na području Grada Kaštela  za 2024. godinu.

Korisnici potpore
Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik te imaju:
– sjedište/prebivalište, odnosno realizaciju ulaganja na području Grada Kaštela,
– namjeru zasaditi najmanje 0,1 ha (1.000 m2) zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine,
– namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 sadnica maslina odnosno voća,
– poljoprivredno zemljište na kojem se sadi uneseno u ARCOD sustav.

Program sufinanciranja se provodi na način da Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela i poljoprivredna gospodarstva koji su ujedno vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se privodi kulturi, na jednak način participiraju u provedbi Programa, svatko po 1/3.
Korisnik plaća cijeli iznos prilikom preuzimanja sadnica, a Grad plaća 2/3 iznosa korisniku nakon što dostavimo Županiji svu dokumentaciju o provedbi postupka.
Potpore se odobravaju u najvišem iznosu do 1.500,00 EUR po poljoprivrednom gospodarstvu u jednoj kalendarskoj godini.
Prihvatljivi su troškovi nastali u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini (vremensko razdoblje od zaključenja prethodnog Javnog poziva do prijave na objavljeni javni poziv u tekućoj godini).
Grad Kaštela zadržava pravo ograničenja pojedinih cijena sadnica.

Potrebna dokumentacija
Prijava za Javni poziv se podnosi na Obrascu 1, kojem se prilaže:
– Obrazac 2 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
– Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju duga prema Gradu Kaštela,
– Obrazac 4 – Izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja, 2 / 2
– Preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra,
– Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske,
– Preslika računa za prihvatljive troškove,
– Preslik osobne iskaznice,
– Izvodi iz katastra/izvodi iz zemljišnih knjiga (može i neslužbena kopija).

Grad Kaštela će provjeriti nepostojanje dugovanja u svojoj evidenciji. Ukoliko se utvrdi dugovanje prema Gradu Kaštela, zahtjev se neće uzet u obradu.

Podnošenje prijava
Prijave na Javni poziv podnose se Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije na obrascu prijave naznačenom u javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.
Prijava se može predati neposredno u pisarnicu Grada Kaštela ili poštom na sljedeću adresu:
Grad Kaštela Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2024. godini” – ne otvaraj“ ili elektronski na sljedeću e-mail adresu: pisarnica@kastela.hr

Rok za dostavu prijava je 05.travanj 2024. godine do 15,00 sati.

Isplata sredstava
Nakon provedenog postupka Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli potpore za nabavu sadnog materijala.
Sredstva potpore uplaćuju se na račun korisnika, 2/3 prihvatljivih troškova, a sve u roku od 60 dana.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 021 205 288 te e-mail adresu potpore@kastela.hr.

Tekst Javnog poziva i Obrasci:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade u 2024. godini

Obrazac-1 Zahtjev

Obrazac-2 (1)

Obrazac-3

Obrazac-4

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.