Pretraži...

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora RH za 2023. godinu

rajčice

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Javni poziv: 19. lipnja 2023.

Rok za dostavu prijava: 19. srpnja 2023.

 Ciljevi javnog poziva su:

 • standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru
 • osiguranje dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru;
 • osiguranje sustavne i kontinuirane suradnje s udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske
 • suradnja na razvoju edukativnih programa;
 • razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama / organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je: 132.723,00 EUR.

Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

 • Sudionici u provedbi Javnog poziva:
PRIJAVITELJ Udruga koja prijavljuje program u okviru ovog Javnog poziva
KORISNIK Prijavitelj koji, nakon što je njegov program pozitivno ocijenjen na natječajnom postupku ovog Javnog poziva, sklapa ugovor s Ministarstvom
MINISTARSTVO Davatelj financijskih sredstava po ovom Javnom pozivu je Ministarstvo poljoprivrede koje planira i koordinira ocjenjivanje, ugovara, financira i prati provedbu aktivnosti iz ovog Javnog poziva

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

 • udruga je upisana u Registar udruga sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
 • udruga je uskladila svoj statut sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda)
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske i statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga
 • udruga je ispunila ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, što potvrđuje izjavom koju potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge
 • udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi se kazneni postupak i nisu pravomoćno osuđene za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c, odnosno pravomoćno osuđeni za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21);
 • udruga ima: općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole, te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način), odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa
 • ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2023. godinu
 • udruga prijavljuje program koji je besplatan za korisnike
 • osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada udruge
 • udruga djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Javnog poziva u Republici Hrvatskoj
 • udruge koje imaju prethodno iskustvo u promicanju poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Javnog poziva:

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

 1. osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora
 2. podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti)
 3. provođenje evaluacije programskih aktivnosti

Moguće su i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Javnog poziva, koje će također biti razmatrane za financiranje.

Program se prijavljuje na razdoblje provedbe od 12  mjeseci s detaljno razrađenim programskim aktivnostima.

Planirano trajanje programa:

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu programa je do kraja 2023. godine.

Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim Javnim pozivom

Sredstvima iz ovog Javnog poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem programa u vremenskom razdoblju naznačenom u ovim Uputama i Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava. Prilikom procjene prijave, ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova.

 1. Ljudski resursi (izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi programa (ugovor o autorskom djelu i honorar, ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta, ugovor o radu) pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade) do 70% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva.
 2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja programskih aktivnosti).
 3. Oprema i roba (do 5% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva).
 4. Ostali troškovi, grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene), medijske/promidžbene aktivnosti, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu programskih aktivnosti i sl.

Svi detalji, obrasci i način prijave su dostupni na sljedećoj poveznici

Preuzeto s: poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.