Pretraži...

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025.

taxi

Splitsko-dalmatinska županija , Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem članka 3 . Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025.  objavljuje

 JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore iz:

Projekta 2: Mjere energetske učinkovitosti u prometu  – Mjera 2.1. Poticanje  uvođenja električnih vozila u taxi prijevoz

i

Mjera 2.2. Poticanje uvođenja električnih vozila u segment lakih  dostavnih  vozila 

IZNOS POTPORE PO KORISNIKU:

Projekt 2: Mjere energetske učinkovitosti u prometu

Mjera 2.1. Poticanje  uvođenja električnih vozila u taxi prijevoz – potpora male vrijednosti za ulaganje nabavke električnog vozila autotaksi prijevozniku u iznosu od: 2.654,46 EUR / 20.000,00 HRK po pojedinom vozilu

Mjera 2.2. Poticanje uvođenja električnih vozila u segment lakih  dostavnih vozila – potpora male vrijednosti za ulaganje nabavke električnog vozila poslovnom subjektu koji za obavljanje registrirane djelatnosti koriste motorna vozila za prijevoz tereta kategorije N1 čija najveća dopuštena masa nije veća od 3500 kg – u iznosu od 3.981,68 EUR / 30.000,00 HRK po pojedinom vozilu

KORISNICI POTPORE:

Projekt 2: Mjere energetske učinkovitosti u prometu

-Mjera 2.1.:

Autotaksi prijevoznik-obrt ili trgovačko društvo sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije koji ima važeću licenciju izdanu na području Splitsko-dalmatinske županije i koji ima najmanje jednu zaposlenu osobu prijavljenu u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s punim radnim vremenom, ili više zaposlenika prijavljenih u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje čiji zbroj prijavljenih radnih sati čini najmanje jedno puno radno vrijeme, najmanje 90 dana prije raspisivanja javnog poziva  (vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe).

Mjera 2.2. : Poslovni subjekt koji za obavljanje registrirane djelatnosti koristi motorna vozila za prijevoz tereta kategorije N1 čija najveća dopuštena masa nije veća od 3500 kg. –  obrt ili trgovačko društvo sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije, koji za obavljanje registrirane djelatnosti koristi motorna vozila za prijevoz tereta kategorije N1 čija najveća dopuštena masa nije veća od 3500 kg i koji ima najmanje jednu zaposlenu osobu prijavljenu u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s punim radnim vremenom, ili više zaposlenika prijavljenih u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje čiji zbroj prijavljenih radnih sati čini najmanje jedno puno radno vrijeme, najmanje 90 dana prije raspisivanja javnog poziva (vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe).

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumenti koje treba priložiti Podnositelj zahtjeva  za :

Projekt 2: Mjere energetske učinkovitosti u prometu

      -Mjera 2.1:

 1. pravilno popunjen i vlastoručno potpisan Prijavni obrazac O/2. uz potpisane propadajuće Izjave
 2. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osiguranicima prijavljenim na registarski broj Podnositelja zahtjeva ne stariju od trideset (30) dana (original)
 3. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga (izvornik, ovjerena preslika ili elektronski zapis) ne stariju od trideset (30) dana
 4. presliku licencije za autotaksi prijevoz izdanu od nadležnog javnopravnog tijela (ne starija od 6 mjeseci).
 5. Izjava o potporama male vrijednosti koje je Podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine, te tijekom tekuće fiskalne godine I/1
 6. Ponuda ili Ugovor o kupnji, račun ili preslik prometne dozvole

Mjera 2.2.:

 1. pravilno popunjen i vlastoručno potpisan Prijavni obrazac O/2. uz potpisane propadajuće Izjave
 2. Izvadak iz obrtnog registra ne starije od 30 dana (za obrtnike) odnosno Izvadak iz sudskog registra ne starije od 30 dana (za trgovačka društva),
 3. Izjava o potporama male vrijednosti koje je Podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine, te tijekom tekuće fiskalne godine I/1
 4. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osiguranicima prijavljenim na registarski broj Podnositelja zahtjeva ne stariju od trideset (30) dana (original)
 5. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga (izvornik, ovjerena preslika ili elektronski zapis) ne stariju od trideset (30) dana
 6. dokaz o registraciji za obavljanje prijevozničke djelatnosti kategorije N1:( Izvadak iz obrtnog registra ne starije od 30 dana (za obrtnike) odnosno Izvadak iz sudskog registra ne starije od 6 mjeseci (za trgovačka društva),)
 7. Ponuda ili Ugovor o kupnji i /ili račun  ili preslik prometne dozvole

NAČIN, ROK I MJESTO DOSTAVE PONUDA:

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

Puni naziv i adresa prijavitelja

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE

Prijava na Javni poziv – Projekt 2-4

Povjerenstvo za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025.

Vukovarska 1, 21 000 SPLIT

ili osobno:

U PISARNICI (PROTOKOL) SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, prizemlje

Vukovarska 1, 21000 Split

Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno s 15. lipnja 2023. godine.

Ukoliko isti korisnik podnosi više prijava po različitim Mjerama svaku je dužan dostaviti u posebnoj  zatvorenoj omotnici  ili osobnom predajom.

OBRADA ZAHTJEVA:

Povjerenstvo za provedbu Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025. obrađuje zaprimljene zahtjeve, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa, Pravilnika i Javnog poziva, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, te utvrđuje iznose potpora. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U  slučaju  većeg  broja prijava  od raspoloživih proračunskih sredstava za tekuću proračunsku godinu u kojoj je objavljen javni poziv,  rangiranje će se izvršiti  na temelju ranijeg zaprimanja potpune prijave.

REZULTATI JAVNOG POZIVA:

Obavijest o rezultatima natječaja će biti objavljena na službenim internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije dalmacija.hr/natječaji pod rubrikom „Natječaji“ .

Podnositelj zahtjeva koji smatraju da su oštećeni zbog nepravilnog postupanja tijekom dodjele, imaju pravo podnijeti prigovor u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Splitsko dalmatinske županije.

Prigovor se može podnijeti zbog:

 • povrede postupovnih odredbi Pravilnika i Javnog poziva
 • pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

Prigovori se podnose elektroničkom poštom na e-mail adresu osobe za provedbu Javnog poziva navedene Javnim pozivom. Prigovori dostavljeni na drugi način, kao i oni dostavljeni izvan roka, podneseni od neovlaštene osobe (osobe koja nije Prijavitelj ili nije ovlaštena od strane Prijavitelja) ne smatraju se valjanim i ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko Povjerenstvo ocijeni kako je prigovor opravdan, predložit će Županu izmjene prethodno donesene Odluke, te o istom obavijestiti Prijavitelja. Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

ISPLATA SREDSTAVA:

Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu radi donošenja Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Župan.

S korisnicima potpore sukladno Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se ugovor. Potpora se dodjeljuje po dostavi dokaza o namjenskom utrošku sredstava. Dokaze o namjenskom utrošku sredstava (ukoliko isti nisu dio natječajne dokumentacije već su dostavljene ponude) korisnici moraju dostaviti najkasnije do 01. prosinca 2023. Ukoliko do 01. prosinca 2023. korisnik ne dostavi dokaze o namjenskom utrošku sredstava smatra se kako je isti odustao od potpore. Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava. Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju. Kompenzacija i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 021/ 400-004

ili e poštom: marijana.karin.prnjak@dalmacija.hr

Preuzeto s: www.dalmacija.hr/natjecaji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.