Pretraži...

JAVNI POZIV za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu

laptop

Splitsko-dalmatinska županija, upravni odjel za gospodarstvo, eu fondove i poljoprivredu, objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore iz programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu

Predmet Javnog poziva:

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja.

 Na potpore se primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Potpora se neće dodijeliti poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno uredbom (EZ br. 1379/2013 ) i poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje navedenih Dodatkom I ugovora o pristupanju EU.

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere:

 Mjera 1: Poduzetnici početnici

 Mjera 2: Žene poduzetnice

Popis glavnih prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1. i Mjeru 2. obuhvaća djelatnosti_

 • iz područja C izuzev skupine 10.2, razreda 10.20
 • E
 • F
 • G– prihvatljiv samo odjeljak 45, skupina 45.2, razred 45.20
 • J
 • M – izuzev skupine 69.1, razreda 69.10
 • N – izuzev odjeljaka  77, 78, 80 i 82
 • P
 • Q
 • S – izuzev odjeljka 94

KORISNICI POTPORE:

Mjera 1. Poduzetnici početnici

 1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.
 2. Korisnici potpore iz stavka 1. ovog članka su: trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici.

Mjera 2: Žene poduzetnice

 1. Pravo na potporu može ostvariti:

–  fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

– fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću, koja posluje više od dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv, a koja se natječe za potporu za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojom se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija.

 1. Korisnici potpore iz stavka 1. ovog članka su: trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici.

Potpora se ne može odobriti Podnositelju zahtjeva čiji je većinski vlasnik već bio vlasnik ili suvlasnik drugog poslovnog subjekta unatrag pet (5) godina do trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv.

IZNOS POTPORE PO KORISNIKU:

Mjera 1.

 • Za Korisnike sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 50% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 2.654,46 € (20.000,00 kuna), odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina i  za Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do 3.981,68 € (30.000,00 kuna).
 • Za Korisnike sa sjedištem van grada Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 3.981,68 € (30.000,00 kuna), odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina najviše do 6.636,14 € (50.000,00 kuna).
 • Neovisno o sjedištu, za Korisnike čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 636,14 € (50.000,00 kuna).

Mjera 2.

 • Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 2.654,46 € (20.000,00 kuna), odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina  i/ili za  Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do 3.981,68 € (30.000,00 kuna).
 • Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem van grada Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 981,68 € (30.000,00 kuna), odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina i/ili za  Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do 6.636,14 € (50.000,00 kuna).
 • Za Korisnike žene poduzetnice početnice neovisno o sjedištu čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 636,14 € 50.000,00 kuna.
 • Za Korisnike žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja potpora se isključivo i samo dodjeljuje za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu opravdanih troškova,  a najviše do 796,34 € (6.000,00 kuna) po djetetu, na godišnjoj razini.

(Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.)

UVJETI DODJELE POTPORE:

 1. Potpore se odobravaju i dodjeljuju sukladno važećim propisima o državnoj potpori i može se odobriti samo onim Korisnicima koji već nisu iskoristili najveći dopušteni iznos  državne potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti.
 2. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja.
 3. Korisnik potpore po ovom Programu potporu može dobiti najviše jednom, a drugi put pod uvjetom da je korisnik potpore povećao broj zaposlenika, a na način da je novi zaposlenik zasnovao radni odnos najmanje 90 dana prije podnošenja zahtjeva za potporu na objavljeni Javni poziv. Iznimno, navedeno se ne odnosi na Korisnike žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja, a koje imaju troje i više djece.
 4. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati registriranu prihvatljivu djelatnost sukladno Pravilnikom utvrđenom popisu prihvatljivih djelatnosti i zahtjev za potporu se mora odnositi na glavnu prihvatljivu djelatnost.
 5. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati sjedište i obavljati djelatnost na području Županije.
 6. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme. Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe.
 7. Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovog Programa, Pravilnika i Javnog poziva mora biti ostvareno sukladno potpisanom ugovoru.
 8. Podnositelj zahtjeva za potporu mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu.
 9. Podnositelj zahtjeva za potporu se može prijaviti samo na jednu mjeru unutar objavljenog Javnog poziva.
 10. Mjera 1. nije namijenjena ženama poduzetnicama početnicima

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI PROJEKTA:  

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su:

 1. Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
 2. Nabava vozila za gospodarske svrhe.
 3. Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
 4. Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove.
 5. Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva
 6. Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijskog obrta i Hrvatski otočni proizvod.
 7. Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)
 8. Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja.
 9. Čuvanje djece, troškovi vrtića, troškova odgajatelja za djecu predškolske dobi, u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 796,34 € (6.000,00 kuna) po djetetu, na godišnjoj razini, odnosno za žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 796,34 € (6.000,00 kuna) po djetetu, na godišnjoj razini
 10. Usluge konzultanata do 265,45 € (2.000,00 kuna), na godišnjoj razini.

Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:

 1. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, u slučaju kada je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
 2. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,
 3. plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene,
 4. troškovi vlastitog rada,
 5. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade
 6. troškovi nastali van tekuće godine u kojoj je objavljen Javni poziv
 7. troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 8. obnavljanje certifikata, kontrolni audit
 9. potrošni materijal, trgovačka roba i najam vozila i pokretnih strojeva
 10. rabljeni strojevi, rabljeni uređaji i rabljena oprema, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi prethodno navedenog
 11. najam, održavanje i amortizacija objekata i uredskih prostora
 12. reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl)
 13. trošak stručne literature i savjetodavnih usluga
 14. osnivački kapital

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za potporu podnositelj prilaže:

 • kopiju osobne iskaznice većinskog vlasnika
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (izvornik, ovjerena preslika ili elektronski zapis) ne stariju od trideset dana
 • izjava o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine
 • preslika originala zadnjeg rješenja iz sudskog registra
 • preslika Rješenja nadležnog ministarstva odnosno Komore (samo ordinacije i ovlašteni uredi)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osiguranicima prijavljenim na registarski broj podnositelja ne stariju od trideset dana (original)
 • preslika Rješenja nadležne ustanove za osobe s invaliditetom (samo za prijavitelje osobe sa invaliditetom)
 • preslika osnivačkog akta Društva-Društveni ugovor, Statut-(samo trgovačka društva)-samo ako prijavitelj ostvaruje pravo na dodatne bodove
 • preslika obrtnice (samo obrti)
 • preslika Ugovora o ortaštvu iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva (samo obrti- samo ako prijavitelj ostvaruje pravo na dodatne bodove)
 • preslika Uvjerenja tradicijskog obrta (ukoliko subjekt isti posjeduje)
 • preslika rodnog lista djece za koju se traži potpora
 • preslika ponuda/računa/predračuna/Ugovora iz tekuće godine u kojoj je objavljen natječaj
 • fototodokumentacija nabavljenih stavki iz popisa prihvatljivih troškova navedenih člankom 6. Programa, odnosno fotodokumentacija poslovnog prostora prije i poslije uređenja, odnosno link na web stranicu ukoliko je isto predmet bespovratne potpore, odnosno preslika prometne dozvole (za korisnike koji se na Javni poziv prijavljuju s već realiziranim prihvatljivim troškovima u 2023., ovisno o elementima zahtjeva za  potporu; ostali su isto obvezni dostaviti ovisno o predmetu potpore, do roka definiranim Ugovorom o dodjeli bespovratne predmetne potpore)
 • dokaz kako je riječ o poslovnom prostoru u slučaju prijave prihvatljivog troška ulaganja u opremanje i uređenje poslovnog prostora
 • izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka
 • izjava o sudjelovanju u medijskom praćenju provedbe i vidljivosti

Iznos pojedinačne stavke ponude/računa/predračuna/Ugovora za prihvatljive troškove ne smije biti manji od 132,72 € (1.000 kuna).

 (Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.)

NAČIN, ROK I MJESTO DOSTAVE PONUDA:

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, a s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split

Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije

 

Rok za podnošenje zahtjeva: 15. lipnja 2023. godine.

(Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.)

OBRADA ZAHTJEVA:

Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Javnom pozivu obrađuju se po redoslijedu zaprimanja sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima za tekuću godinu.

U slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se rang-lista Zahtjeva za potporu, u padajućem nizu, sukladno kriterijima za ocjenjivanje, detalji dostupni na sljedećoj poveznici

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na službenim internet stranicama Splitsko dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji  pod rubrikom „Natječaji“ najkasnije do 01. kolovoza 2023. godine.

Tekst Javnog  poziva i pripadajući obrasci objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natjecaji/

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na: broj telefona 400-116  ili e-poštom: anton.hrgovic@dalmacija.hr

Preuzeto s: dalmacija.hr/natjecaji/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.