Pretraži...

Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini – otvoren do 22. travnja 2023. godine

koš

-Sukladno navedenom, Ministarstvo turizma i sporta na svojim mrežnim stranicama https://mint.gov.hr/ objavljuje Natječaj za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2023. godini.
-Specifični cilj Natječaja je poticanje organiziranja velikih sportskih manifestacija s ciljem približavanja sporta građanima, animacije djece i mladih za bavljenje sportom, prevencije zdravlja i sl., kao i poticanje ulaganja sredstava iz državnog proračuna za nabavu sportske opreme, sportskih rekvizita, sportskih pomagala te sanaciju i adaptaciju javno dostupne postojeće sportske infrastrukture. Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će provedbu do 18 sportskih manifestacija.

 

-Najmanji iznos sufinanciranja po sportskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 40.000,00 EUR, a najveći 200.000,00 EUR s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od cjelokupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

-Odobreni iznos sufinanciranja isplatit će se korisniku sufinanciranja u dva navrata i to u iznosu od 60% iznosa navedenog u ugovoru o sufinanciranju organizacije velike sportske manifestacije u roku ne kraćem od 15 dana prije početka održavanja manifestacije, a ostalih 40% iznosa isplatit će se 60 dana nakon završetka sportske manifestacije.

-U slučaju da se manifestacija održi prije potpisivanja ugovora, odobreni iznos sufinanciranja korisniku će biti isplaćen jednokratno, u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti sufinanciranje najviše jedne velike sportske manifestacije u okviru ovog Natječaja.

 

Uvjeti Natječaja

 • Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će troškove organizacije velikih sportskih manifestacija koje u smislu ovog Natječaja predstavljaju sportska natjecanja međunarodnog karaktera čiji proračun za organiziranje manifestacije iznosi najmanje 300.000,00 EUR, a koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.
 • Prihvatljivi prijavitelji:
  -Prijavitelj na Natječaj mora biti pravna osoba – udruga, koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama te ispunjava sljedeće uvjete:
   ukupni proračun za organiziranje manifestacije iznosi minimalno 300.000,00 eura ( Ukupni proračun za organizaciju manifestacije odnosi se ISKLJUČIVO i SAMO na financijske prihode, a ne i na
  dobra poput donacija u vidu zakupa prostora, donacija plakata, itd. )
   upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja;
   upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu

upisana je u Registar sportskih djelatnosti – registrirana za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu ili upisana u Evidenciju pravnih osoba u sportu Nacionalnog informacijskog sustava u sportu;
 uskladila je svoj Statut s odredbama Zakona o udrugama i Zakona o sportu ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda);
 svojim statutom je opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja;
 pravodobno je i u cijelosti ispunila ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Ministarstvu turizma i sporta i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
 ima materijalne i ljudske resurse za organizaciju prijavljene velike sportske manifestacije;
 osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) je u mandatu, što se potvrđuje uvidom u Registar udruga;
 protiv osobe/a ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela iz članka 111. Zakona o sportu;
• osoba ovlaštena za zastupanje udruge i osoba ovlaštena za zastupanje partnera nije pravomoćno osuđena za prekršaj i kaznena dijela
 uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, što dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave;
 za prijavljenu veliku sportsku manifestaciju osigurala je sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 40% iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije.

 

Prihvatljivi partneri

 • Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u organizaciji velike sportske manifestacije. Prihvatljivi partner može biti udruga, ustanova ili trgovačko društvo upisani u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno Zakonu o sportu. Partneri moraju na odgovarajući način zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti koji vrijede za prijavitelja navedene pod točkom 4. Natječaja i o istome dostaviti dokaze prilikom prijave na Natječaj. Prijavitelj i partner prijavi trebaju priložiti popunjenu, potpisom odgovorne osobe te pečatom ovjerenu izjavu o istinitosti podataka, ispunjavanju uvjeta za javljanje na Natječaj, nepostojanju dvostrukog financiranja i izjavu o partnerstvu.

 

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

 • Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će najviše 60% od ukupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije, s time da prijavitelj treba imati planirane i druge izvore financiranja koji će osigurati održivost provođenja velike sportske manifestacije. Dokaze o sufinanciranju velike sportske manifestacije iz ostalih izvora prijavitelj je dužan dostaviti uz prijavu na Natječaj. Obveza je i neposredan interes prijavitelja velike sportske manifestacije pružiti realističan i ekonomičan proračun projekta. Sredstvima Natječaja sufinancirat će se samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali za
  potrebe organizacije i održavanja velike sportske manifestacije.

 

Prihvatljivi troškovi za organizaciju velike sportske manifestacije su:

 •  troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja velike sportske manifestacije na području Republike Hrvatske;
 • trošak opremanja koji se odnosi na sportsku opremu, sportske rekvizite, sportska pomagala te sanaciju i/ili adaptaciju javno dostupne sportske infrastrukture nužne za održavanje velike sportske manifestacije;
 • troškovi zaštitarske i medicinske službe, troškovi diploma, plaketa, pehara, medalja i sl., kao i troškovi anti-doping kontrole;
 •  troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike sportske manifestacije.
 • Organizirani prijevoz odnosi se na troškove prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera (najam vozila, benzin, cestarine i sl.) za vrijeme održavanja velike sportske manifestacije npr. od mjesta smještaja (hotela i sl.) do mjesta održavanja velike sportske manifestacije (sportska građevina), a isti ne uključuju putne troškove odnosno troškove dolaska/odlaska na veliku sportsku manifestaciju. Prijavitelj je dužan uložiti najmanje 10% od dodijeljenih sredstava za nabavu sportske opreme, rekvizita i pomagala potrebnih za održavanje velike sportske manifestacije.

 

Neprihvatljivi troškovi za organizaciju velike sportske manifestacije su:

 • -troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza članova organizacijskog tima;
  putni troškovi članova organizacijskog tima;
 • troškovi kotizacije, licence, odnosno plaćanja naknade međunarodnim sportskimorganizacijama;
 • putni troškovi sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata, volontera i predavača (za dolazak i odlazak sa sportske manifestacije);
 • troškovi uobičajenog poslovanja prijavitelja/partnera (plaće i ostala primanja zaposlenika, njihovi troškovi prijevoza i putovanja, pokriće gubitaka, porezi idoprinosi, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • plaće koje se isplaćuju na temelju sklopljenog ugovora o radu na određeno vrijeme za trajanja organizacije velike sportske manifestacije;
 • naknade (honorari) koji se isplaćuju na temelju sklopljenog ugovora o djelu za osobe angažirane na projektu organizacije velike sportske manifestacije;
 •  najam opreme potrebne za organizaciju i održavanje sportske manifestacije (audio i vizualna tehnika, pozornica, tribine i dr.);
 • najam prostora za održavanje događaja (sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.),
 • nagrade, financijski fondovi i sl.;
 •  izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije;
 • izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.);
 • kupnja nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava;
 •  troškovi čije je financiranje predviđeno Državnim proračunom Republike Hrvatske i koji se u cijelosti mogu financirati prema posebnim propisima (npr. Zakonom o sportu, Zakonom o regionalnoj (područnoj) i lokalnoj samoupravi itd.);
 •  svi drugi troškovi koji nisu vezani uz realizaciju i ciljeve prijavljene velike sportskemanifestacije, a čija je jedina svrha osobna korist članova/članica prijavitelja/partnera;
 •  troškovi koji su usmjereni na političke ili religijske ciljeve/ili aktivnosti;
 •  nabava informatičke opreme (računala, prijenosna računala, tableti, pisači, projektori, vanjska memorija i slično.);
 •  troškovi koji nisu izvršeni za potrebe organiziranja i vođenja prijavljene sportskemanifestacije (npr. troškovi za dobra isporučena u godini prije održavanja i troškovi nastali nakon održavanja sportske manifestacije, troškovi koji nisu vezani za organiziranje prijavljene manifestaciju i sl.);
 • troškovi sanacije i/ili adaptacije javno dostupne sportske građevine ne podrazumijevaju troškove uređenje reklamnog prostora, troškove dekoracije prostora, uređenje krovišta, servisiranje i postavljanje ventilacijskih/klimatizacijskih uređaja, uređenje okoliša na sportskoj infrastrukturi i sl.

 

Postupak prijave na Natječaj

 • Postupak prijave na Natječaj za sufinanciranje organiziranja velike sportske manifestacije podnosi se otvaranjem korisničkog računa putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na
  pripadajućoj poveznici https://issobrasci.gov.hr/ a sastoji se od:  1. popunjavanja online Obrasca prijave kao i
  2. učitavanja obrazaca, plana i programa te elaborata velike sportske manifestacije u predviđena polja, kao i popratne dokumentacije.

 

Dokumentacija potrebna za prijavu velike sportske manifestacije
Dokumentacija koju je potrebno učitati putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu:
1. popunjen Obrazac opisa sportske manifestacije u .docx formatu (na propisanom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta https://mint.gov.hr/);
2. popunjen Obrazac proračuna sportske manifestacije .xlsx formatu (na propisanom obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta https://mint.gov.hr/);
3. plan i program sportske manifestacije (detaljno navesti i opisati program i sve aktivnosti, način provedbe, vremenik manifestacije, zaduženja članova provedbenog tima, zaduženja partnera prijavitelja (ako je primjenjivo), prepoznatljivost i kvaliteta sportaša sudionika manifestacije, broj volontera i plan rada volontera, detaljan opis svakog pojedinog troška (koji prijavitelj predlaže Ministarstva turizma i sporta) i stavki
unutar jednog troška iz obrasca proračuna uz pojašnjenje potrebe i namjene svakog troška;
4. elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti organizacije međunarodnog sportskog natjecanja;
5. preslika važećeg statuta udruge ukoliko isti nije javno dostupan i dokaz (dopis) da je statut predan na ovjeru nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave radi usklađivanja statuta sa Zakonom o udrugama i Zakona o sportu (samo za sportske udruge koje su predale)

6. preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (učitati i za partnera/e – udrugu, ustanovu i trgovačko društvo) – ako je prijavitelj/partner upisan u Evidenciju pravnih osoba u sportu Nacionalnog informacijskog sustava sporta nije potrebno;
7. obrazac izjave prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, ispunjavanju uvjeta za javljanje na Natječaj, nepostojanju dvostrukog financiranja i izjave o partnerstvu (učitati i za partnera/e – udrugu, ustanovu i trgovačko društvo);
8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak i da ovlaštena osoba nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela koje nije starije od šest (6) mjeseci od dana objave Natječaja (učitati i za partnera/e – udrugu, ustanovu i trgovačko društvo);
9. potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja (učitati i za partnera/e – udrugu, ustanovu i trgovačko društvo);
10. dokaz o sufinanciranju velike sportske manifestacije iz svih ostalih izvora financiranja (ako je od Ministarstva turizma i sporta zatraženo sufinanciranje od npr. 60% od ukupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije, potrebno je dostaviti dokaz o sufinanciranju preostalih 40% iz drugih izvora. Dokazi o sufinanciranju iz drugih izvora mogu biti: izjave o sufinanciranju vlastitim sredstvima, preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju, itd.)

 

Datum objave Natječaja i rok za podnošenje prijave
Natječaj je otvoren s danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta
(https://mint.gov.hr/) 22. ožujka 2023. godine, a završava 22. travnja 2023. godine.

Potrebna dokumentacija i sve ostale informacije kao i tekst Javnog poziva i obrasci možete pronaći ovdje!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.