Pretraži...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 1. Program potpore za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. g.

Predmet Javnog poziva:

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu Mjere 1. za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima i sličnim manifestacijama u gospodarstvu iz Programa potpore za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima i sličnim manifestacijama u poljoprivredi i gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije  (2023.-2027.), na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu.

Korisnici potpore: 

(1) Korisnici potpora su organizatori manifestacija/sajmova/izložbi/skupova i to trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi.

(2) U jednom zahtjevu može biti prijavljena samo jedna manifestacija.

(3) Korisnik može ostvariti pravo na potporu po dvije manifestaciji godišnje.

Uvjeti dodjele potpore:

(1)Potpora za Mjeru 1. se dodjeljuje za provedbu  aktivnosti koje su predmet ovog Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa Županije ili drugih izvora financiranja.

(2)Sukladno članku 3. stavak 2. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora  male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom bili kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

(3)Sredstva potpore dodijeljena korisniku doznačuju se na račun korisnika potpore po potpisu ugovora, a nakon što korisnik potpore dostavi Upravnom odjelu za gospodarstvo, Eu fondove i poljoprivredu( u daljnjem tekstu: Upravni odjel) dokumentaciju iz koje je razvidna realizacija manifestacije i to:

 • Izvještaj o održanoj manifestaciji/sajmu/izložbi/skupu
 • Račune
 • Izvode sa bankovnog transakcijskog računa.

(4)Zadnji rok za dostavu računa i izvještaja za održanu manifestaciju je 30 dana od održane manifestacije/sajma/izložbe/skupa, a ne može biti  kasniji od 15. prosinca tekuće godine.

(5)Iznimno, i samo za manifestacije/sajmove/izložbe koje se održavaju u prosincu, za koje korisnik potpore ne može u roku priložiti račune i izvještaj o provedbi manifestacije/sajma/izložbe/skupa potpora se može isplatiti nakon dostavljenog privremenog izvješća i ponuda.

(6)Korisnik kojem je potpora isplaćena temeljem dostavljenog privremenog izvještaja i ponuda, ima obvezu dostaviti izvještaj i račune najkasnije do kraja siječnja sljedeće godine.

(7)Prihvatljivi troškovi su:

 • Najam prostora i osnovne opreme za održavanje manifestacije
 • Simultano prevođenje(uključujući opremu i tehničko osoblje)
 • Promidžba manifestacije(objave o manifestaciji putem svih oblika medija, izrada promidžbenih materijala u vezi manifestacije, uključujući digitalne promidžbene materijale
 • Potrošni materijal za provedbu manifestacije, zaštitne maske za lice bez usluge dizajna i tiska, dezinfekcijska sredstva u opravdanim količinama i sl.
 • PDV je prihvatljiv trošak u slučaju kada prijavitelj nije obveznik plaćanja PDV-a

(8)Troškovi ulaganja koji nisu  prihvatljivi za potporu  su:

 • porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost(u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
 • carinske i uvozne pristojbe,
 • troškovi poslovanja, uključujući troškove održavanja, amortizacije i najma ostale opreme,
 • bankovni troškovi, troškovi osiguranja, jamstava i slični troškovi,
 • troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi, troškovi reprezentacije, putni troškovi,
 • troškovi smještaja,
 • troškovi vlastitog rada,
 • troškovi komunalnih naknada/paušala, doprinosa i drugih sličnih pristojbi,
 • troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

 gospodarske manifestacije za zakup izložbenog prostora i organizaciju

  –    ispunjen Prijavni obrazac zahtjeva ovjeren pečatom, koji se može dobiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, Eu fondove i poljoprivredu, radnim danom od 8.00-15.00 sati, soba broj 135 ili na službenim  internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr,

 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (orginal) koja su u nadležnosti Porezne uprave(ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave),
 • ispunjenu izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine(trebaju je ispuniti i podnositelji prijave koji nisu koristili državne potpore),
 • preslika izvatka (ne starijeg od 6.mjeseci) iz odgovarajućeg registra(registar udruga/registar neprofitnih organizacija/rješenje o upisu u sudski registar) iz koje je vidljiv osnivač, a za trgovačka  društva koja imaju više osnivača treba dostaviti i društveni ugovor u kojem se vidi struktura vlasništva,
 • preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u(samo za trgovačka društva)
 • preslici ponude/predračuna/ e-računa i dokazi o plaćanju(plaćeni računi, bankarski izvodi/potvrda banke) u tekućoj godini objave Javnog poziva (Mjera 1),
 • OIB i broj žiro-računa sa IBAN-om,
 • preslik programa održavanja manifestacije

Način, rok i mjesto dostave ponuda

(1)Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Vukovarska ulica br.1., 21000 Split, -Povjerenstvo za odabir projekata za Mjeru 1. iz Programa potpore za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima i sličnim manifestacijama u poljoprivredi i gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije  (2023.-2027.) za 2023. godinu

 (2)Rok za podnošenje zahtjeva je do utroška sredstava.

(3)Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

Tekst Javnog poziva i pripadajući obrazac objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-116, ili e poštom: anton.hrgovic@dalmacija.hr .

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.