Pretraži...

Javni poziv za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini

Rovinj
 • Predmet Javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine je promocija , zaštita i revitalizacija pomorske baštine te promocija projekta„Pomorsko je dobro” na području Splitsko – dalmatinske županije u 2023. godini.

 

 • Ciljevi ovog javnog poziva su stvoriti ponudu proizvoda i doživljaja utemeljenu na tradiciji pomorstva i ribarstva , promocija projekta “Pomorsko je dobro”, ostvaruje se očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma i pomorstva, promicati znanstvena postignuća i znanstvena istraživanja u području pomorstva , promicati povijesne i prirodne vrijednosti i pomorsku baštinu Splitsko – dalmatinske županije, siguran i ekološki održiv pomorski promet i pomorska infrastruktura , poticanje primjene odgovarajućih ekoloških standarda u zaštiti i valorizaciji pomorskog okoliša te smanjiti štetne posljedice onečišćenja s pomorskih objekata , međunarodno promovirati stoljetno iskustvo tradicionalne gradnje drvenih brodica i brodova (kalafati) , objediniti atrakcije i priče povezane s tradicijom ribarstva te time stvoriti kritičnu masu atrakcija kako bi se tema ribarstva učinila atraktivnom za posjetitelje , očuvati i revitalizirati tradiciju ribarstva i edukacija lokalnog stanovništva.

 

 •  Pravo na podnošenje prijava imaju:
  • udruge (neprofitne organizacije),
  • jedinica lokalne samouprave,
  • lokalne turističke zajednice,
  • javne ustanove (bez proračunskih korisnika SDŽ),
  • trgovačka društva
  • i obrti

 

 • Prijave se mogu poslati za sufinanciranje projekata koji će se provoditi tijekom 2023. godine. Svaka organizacija ima pravo na ovaj natječaj poslati samo jednu prijavu.

 

 • KRITERIJI ZA ODABIR

  Kriteriji za odabir te kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta detaljno je opisano u Programu razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko – dalmatinske
  županije .

 

 • DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

1. Obrazac prijave za dodjelu bespovratnih sredstava – ispunjen, potpisan, ovjeren i u cijelosti
popunjen isključivo na računalu (Obrazac PB-1)
2. Dokaz o pravnom statusu prijavitelja
3. Kratki opis projekta i/ili faze za koju se traže bespovratna sredstva
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac PB-2)
5. Izjava o podmirenju obveza ( Obrazac PB-3)- samo za koncesionare
6. Izjava o partnerstvu ( Obrazac PB-4)
7. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti (Obrazac PB-5)
8. Izjava korisnika o privoli ( Obrazac PB -6)
9. Troškovnik predloženog projekta/zahvata (potrebno je uz troškovnik dostaviti i ponude)
10. Ugovor o koncesiji (kopija, ako je primjenjivo)
11. Uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za
zastupanje
12. Obrazac MP
13. Foto dokumentacija trenutnog stanja prijavljenog projekta
Dokumentacija za pravdanje troškova ( + računi) ukoliko Vam budu dodijeljena sredstva:
14. Završno opisno izvješće (Obrazac PB -7)
15. Završno financijsko izvješće (Obrazac PB-8)
Neobavezni dijelovi prijave su:
1. opis dosadašnjih aktivnosti i realiziranih projekata (zahvati) s priloženim izvodima iz
novinskih članaka, publikacija, fotografije i sl.
2. Ako se prijavljuje “Ulaganje” (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, uređenje i
opremanje)“ stoga bi trebalo priložiti lokacijsku ili građevinsku dozvolu (rješenje o
uvjetima građenja) , a ukoliko projekt nema lokacijsku ili građevinsku dozvolu (rješenje o
uvjetima građenja) dostaviti dokaz o sukladnosti s važećom prostorno – planskom
dokumentacijom (izvadak/uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje)
3. Ako se prijavljuje podvodno arheološko istraživanje potrebno je pri potpisivanju ugovora
dostaviti i Rješenje o odobrenju za obavljanje podvodnog arheološkog istraživanja ( izdaje
Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Splitu)- dostavlja se pri potpisivanju Ugovora.

 

 • NAČIN PRIJAVE
  Prijave se mogu dostaviti na dva (2) načina:

1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I POMORSTVO

Prijava na Javni poziv – POMORSKA BAŠTINA –
Vukovarska 1
21 000 SPLIT

2. osobnom dostavom preko pisarnice (protokol) Splitsko-dalmatinske županije na adresi:
Vukovarska 1, 21 000 Split

Napomena: Prijave, koje su nepotpune, nepravovremene, te prijave neurednih koncesionara kao i
prijave koje ne ispunjavaju uvjete i nisu podnesene na propisani način, neće se uzeti u razmatranje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

(1) Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na mrežnoj stranici Splitsko- dalmatinske
županije www.dalmacija.hr.
(2) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem,
slanjem upita na adresu elektronske pošte: tina.martinic@dalmacija.hr

DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

(1) Odluku o odabiru prijavljenih projekata donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za ocjenu
prijava.
(2) Popis odabranih projekata biti će objavljen na web stranici Splitsko-dalmatinske županije.

 

ISPLATA SREDSTAVA

(1) Krajnji rok za isplatu sredstava je 10.prosinca 2023.
(2) Manifestacija/projekt koji se provodi iza 01. studenog 2023.godine, rok za podnošenje
zahtjeva za isplatu sredstava je 31.12.2023.godine.
(3) Zahtjevi za isplatu sredstava poslani van navedenih rokova neće biti uvaženi te sredstva
neće biti isplaćena.

 

Potrebna dokumentacija i sve ostale informacije kao i tekst Javnog poziva i obrasci objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije. https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-financiranje-projekata-iz-podrucja-razvoja-zastite-i-valorizacije-pomorske-bastine-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-u-2023-godini

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.