Pretraži...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora radu poljoprivrednih udruga na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. g.

maslina grana

PREDMET JAVNOG POZIVA: prikupljanje zahtjeva za potporu iz Mjere 6. Potpora radu poljoprivrednih udruga iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije”, broj 46/21) za 2023. godinu.

Potpora se dodjeljuje kako bi se olakšao rad poljoprivrednih udruga, uspostava i daljnje poslovanje za potrebe prilagodbe njihovih članova zakonskim propisima i zahtjevima tržišta.

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI, TE IZNOS POTPORE PO KORISNIKU:

 1. Prihvatljivi troškovi su: troškovi rada poljoprivrednih udruga: vinogradara, maslinara, uljara, voćara, ovčara, kozara, pčelara, mljekara, sirara, peradara, uzgajivača papkara i kopitara, ekoloških proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda, povrtlara, rasadničara,….čiji članovi imaju poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj/držanje i preradu na području Splitsko-dalmatinske županije.
 2. Neprihvatljivi troškovi su: kupnja nekretnina, trošak PDV-a, troškovi nabave/kupovine sirovine i repromaterijala, bankovni troškovi, troškovi jamstava, troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi, troškovi vlastitog rada članova udruge.
 3. Potpora se odobrava u visini 20% iznosa raspoloživih proračunskih sredstava za realizaciju Mjere 6.

PRIJAVA NA NATJEČAJ OBVEZNO SADRŽI:

 1. Ispunjen Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore ( obrazac OB -1, može se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu i na web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr),
 2. original ili presliku Programa po kojem se traži potpora,
 3. original potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga ( ne starija od 30 dana),
 4. rješenje o upisu udruge u Registar udruga Republike Hrvatske,
 5. broj žiro-računa Udruge, OIB Udruge i odgovorna osoba u Udruzi,
 6. preslike računa za nastale troškove u radu Udruge,
 7. presliku Ugovora ili Sporazuma sa znanstvenom institucijom kojim je definirano da udruga sudjeluje u izradi projekta sa pripadajućim izvješćem o obavljenim radnjama,
 8. kod novoosnovanih udruga uz rješenje o upisu Udruge u registar udruga Republike Hrvatske potrebno je dostaviti i Statut udruge,
 9. potpisanu izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno uredbi de minimis,
 10. obrazac RNO (dokaz o upisu neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija).

 

DOKUMENTACIJA JE DOSTUPNA NA MREŽNIM STRANICAMA SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE.

PRIJAVE PROGRAMA/PROJEKTA DOSTAVLJAJU SE PREPORUČENOM POŠILJKOM ILI NEPOSREDNO NA PROTOKOL ŽUPANIJE U ZATVORENOJ OMOTNICI, s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, Eu fondove i poljoprivredu,

Vukovarska ulica br.1., 21000 Split,

“Povjerenstvo za provedbu Mjere 6. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023.”

 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE 1. LIPNJA 2023. GODINE.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-038 i 400-069 ili elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: josip.matas@dalmacija.hr i zorica.rako@dalmacija.hr.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.