Pretraži...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 2. Program potpore za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. g.

laptop mobitel

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 2. Program potpore za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima i sličnim manifestacijama u poljoprivredi i gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije za (2023. -2027.) za 2023. godinu

Korisnici potpore su:

(1) Korisnici potpora su organizatori manifestacija/sajmova/izložbi/skupova(u daljnjem tekstu: Korisnici) i to:

– za gospodarske manifestacije: poljoprivredne zadruge, poljoprivredne udruge, zadružni savezi, savezi poljoprivrednih udruga, lokalne akcijske grupe, jedinice lokalne samouprave sa područja Županije i trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi u skladu sa skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD 2007.

– za lokalno – tradicijske manifestacije: poljoprivredne usluge i jedinice lokalne samouprave sa područja Županije

– za znanstveno – stručne skupove: znanstveno – istraživačke ustanove, zadružni savezi, Savezi poljoprivrednih udruga, Hrvatska poljoprivredna komora i Hrvatska gospodarska komora.

(2) poljoprivredne zadruge, poljoprivredne udruge, zadružni savezi, savezi poljoprivrednih udruga, lokalne akcijske grupe, proizvodne organizacije da bi ostvarile potporu iz ovog Programa moraju biti registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv

(3) U jednom zahtjevu može biti prijavljena samo jedna manifestacija

(4) Korisnik može ostvariti pravo na potporu po dvije manifestacije godišnje.

Uvjeti dodjele potpore:

(1) Potpora za Mjeru 2. se dodjeljuje kao pomoć koja je predmet ovog Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz državnog proračuna RH, drugih programa Županije ili drugih izvora financiranja.

(2) Sukladno članku 3. stavak 2. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

(3) Sredstva potpore dodijeljena korisniku doznačuju se na račun korisnika potpore po potpisu ugovora, a nakon što  korisnik potpore dostavi Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu (u daljnjem tekstu Upravni odjel) dokumentaciju iz koje je razvidna realizacija manifestacije i to:

 • Izvještaj o održanoj manifestaciji/sajmu/izložbi/skupu
 • Račune
 • Izvode sa bankovnog transakcijskog računa.

(4) Zadnji rok za dostavu računa i izvještaja za održanu manifestaciju je 30 dana od održane manifestacije/sajma/izložbe/skupa, a ne može biti kasniji od 15. prosinca tekuće godine.

(5) Iznimno, i samo za manifestacije/sajma/izložbe koje se održavaju u prosincu za koje korisnik potpore ne može u roku priložiti račune i izvještaj o provedbi manifestacije/sajma/izložbe/skupa potpora se može ispatiti nakon dostavljenog privremenog izvješća i ponuda.

(6) Korisnik kojem je potpora isplaćena temeljem dostavljenog privremenog izvještaja i ponuda, ima obvezu dostaviti izvještaj i račune najkasnije do kraja siječnja sljedeće godine.

(7) Prihvatljivi troškovi su:

 •  najam prostora i osnovne opreme za održavanje manifestacije
 • simultano prevođenje (uključujući opremu i tehničko osoblje)
 • Promidžba manifestacije (objave o manifestacije putem svih oblika medija, izrada promidžbenih materijala u vezi manifestacije, uključujući digitalne promidžbene materijale
 • Potrošni materijal za provedbu manifestacije, zaštitne maske za lice bez usluga dizajna i tiska, dezinfekcijska sredstva u opravdanim količinama i sl.
 • PDV je prihvatljiv trošak u slučaju kada prijavitelj nije obveznik plaćanja PDV-a

(8) Troškovi ulaganja koji nisu prihvatljivi za potporu su:

 • porezi, uključen porez na dodanu vrijednost u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
 • carinske i uvozne pristojbe,
 • troškovi poslovanja, uključeni troškove održavanja, amortizacije i najma ostale opreme,
 • bankovni troškovi, troškovi osiguranja, jamstava i slični troškovi,
 • troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi, troškovi reprezentacije, putni troškovi,
 • troškovi smještaja,
 • troškovi vlastitog rada,
 • troškovi komunalnih naknada/paušala, doprinosa i drugih sličnih pristojbi,
 • troškovi pretvaranja, naknade i tečajni trkovi vezani u račune u eurima.

Iznos potpore po korisniku i prihvatljivi računi:

(1) Korisnik može ostvariti pravo na potporu po dvije manifestacije godišnje i to:

 • za gospodarske manifestacije: potpora u visini do 20% iznosa planiranih proračunskih sredstava za realizaciju aktivnosti, a najviše do 3.981,68 eura (30.000,00kuna).
 • za lokalno-tradicijske manifestacije: potpora u visini do 10% iznosa planiranih proračunskih sredstava za realizaciju aktivnosti a najviše do 663,61 eura (5.000,00 kuna).
 • za znanstveno – stručne skupove: potpora u visini do 15% iznosa planiranih proračunskih sredstava za realizaciju aktivnosti a najviše do 1.990,84 eura (15.000,00 kuna).

(2) Ukoliko zahtjevi Korisnika koji udovoljavaju uvjetima iz ovog Programa i Javnog poziva budu viši od planiranog iznosa u proračunu Županije, potpore se proporcionalno smanjuju sukladno ukupno zaprimljenim zahtjevima.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Upravni odjel po potrebi može povećavati %-i iznos (međunarodne manifestacije/savjetovanja/izložbe/skupovi) i zatražiti dodatnu dokumentaciju uz obrazloženje.

(4) Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro.

(5) Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjesnik utrošak sredstava.

(6) Za Mjeru 2. prihvatljivi su i tropovi nastali do trenutka objave Javnog poziva u tekućoj godini, a za sljedeće razdoblje unutar godine dana do objave Javnog poziva.

(7) Jedinice lokalne samouprave sa područja Splitsko-dalmatinske županije mogu biti suorganizatori/organizatori manifestacija u poljoprivredi, ako ispunjavaju druge uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(8) Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz  namjenskom utrošku sredstava.

(9) Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kaso dokaz o izvršenom plaćanju.

(10) Kompenzacija i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Način, rok i mjesto dostave ponuda

 • Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, a na sljedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Vukovarska ulica br.1., 21000 Split, – Povjerenstvo za odabir projekata za Mjeru 2. iz Programa potpore za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima i sličnim manifestacijama u poljoprivredi i gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije (2023.-2027.) za 2023. godinu

 • Rok za podnošenje zahtjeva je do utroška sredstava
 • Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati

Potrebna dokumentacija i sve ostale informacije kao i tekst Javnog poziva i obrazac objavljeni su na službenim Internet stranicama Splitsko-dalmatinske županije. https://www.dalmacija.hr/natjecaji/kategorija/natjecaji

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-038 ili e poštom josip.matas@dalmacija.hr .

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.