Pretraži...

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koji su od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2023. g.

tipkanje laptop

PREDMET NATJEČAJA: sufinanciranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje su od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županije u 2023. godini.

  • Za financiranje programa i projekata i okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 20.000,00 € (160.168,00 kn*). Najmanji iznos koji se jednom prijavitelju može odobriti za financiranje programa/projekta je 270,00 € (2.034,32 kn*), a najviši 1.330,00 € (10.020,89 kn*).
  • Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge i druge neprofitne organizacije koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih prijavitelja sukladno odredbama koje se nalaze u Uputama za prijavitelje i odredbama ostale dokumentacije za provedbu Natječaja.

PRIJAVA NA NATJEČAJ OBVEZNO SADRŽI:

  1. Ispunjen Obrazac za prijavu projekta,
  2. Ispunjen Obrazac proračuna,
  3. Obrazac Izjave ovlaštene osobe,
  4. Ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge ili izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra,
  5. Ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH,
  6. Potvrda/uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za osobu ovlaštenu za zastupanje,
  7. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju javnih dugova.

PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKTA TREBA BITI IZRAĐENA SUKLADNO ODREDBAMA DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU NATJEČAJA.

DOKUMENTACIJA JE DOSTUPNA NA MREŽNIM STRANICAMA SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE.

PRIJAVE PROGRAMA/PROJEKTA DOSTAVLJAJU SE U ZATVORENOJ OMOTNICI NA ADRESU:

Splitsko-dalmatinska županije, Kabinet župana, Vukovarska 1, 21 000 Split, s naznakom:

“Prijava na Natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koji su od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2023. godini” ili se predaju neposredno u Pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije na adresi Vukovarska 1, 21 000 Split.

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 20. PROSINCA 2023. GODINE.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marina.nenadic@dalmacija.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.