Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu

Predmet Javnog poziva:

Prikupljanje zahtjeva za potporu za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu:

Podmjera 1.1. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju po0ljoprivrednog zemljišta 

Podmjera 1.2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani za pripremu tla- nova sadnja/sjetva) sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje, ripanje

Korisnici potpore:

fizičke osobe, pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav, imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju kao i poljoprivredne površine na području Splitsko-dalmatinske županije

Podnositelj zahtjeva: 

u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj ili član upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Iznos potpore: 

za Podmjeru 1.1.

 • potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha): do 50% prihvatljivih troškova
 • potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha): do 40% prihvatljivih troškova

Maksimalni iznos potpore: u tijeku 1 godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kad je ona investitor, iznosi: 1.990,84 EUR

za Podmjeru 1.2.

 • potpora za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha): do 50% prihvatljivih troškova
 • potpora za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha): do 40% prihvatljivih troškova

Maksimalni iznos potpore: u tijeku 1 godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kad je ona investitor, iznosi: 1.990,84 EUR

Neprihvatljivi troškovi za Podmjeru 1.1. i Podmjeru 1.2., za koje se ne može ostvariti potpora:

 • porezi
 • carinske i uvozne pristojbe
 • novčane, financijske kazne
 • troškovi parničnog postupka, osim Mjere 1.gdje nisu prihvatljivi troškovi odvjetnika
 • troškovi poslovanja, uključujući troškove održavanja, amortizacije i najma opreme
 • bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi
 • troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi
 • troškovi za kupnju poljoprivrednih vozila
 • troškovi vlastitog rada
 • troškovi komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi
 • troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima
 • postavljanje sustava za zaštitu od ptica i divljači
 • postavljanje zaštite od tuče
 • izgradnja vjetrobrana ili zidova za zaštitu od vjetra, izgradnja poljskih putova unutar poljoprivredne parcele kao i potpornih zidova na kosinama i terasama

Način i mjesto dostave prijava:

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na sljedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Vukovarska ulica 1

21 000 Split

“Povjerenstvo za provedbu Mjere 1. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu”

Rok za podnošenje zahtjeva: 1. svibnja 2023. godine

Svi ostali detalji i potrebna dokumentacija, dostupni su na sljedećoj poveznici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.