Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje, Podmjera 8.3. Promidžba i marketinška priprema – Splitsko- dalmatinska županija

maslina grana

Predmet Javnog poziva:

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu i to za: Podmjeru 8.3. “Promidžba i marketinška priprema proizvoda”.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, te iznos potpore po korisniku:

Prihvatljivi troškovi projekta za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za :
– Promidžba i marketinška priprema proizvoda (izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, promocija na domaćem i/ili inozemnom tržištu, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brend, dizajn etikete, dizajn ambalaže, tisak etiketa, promotivne aktivnosti putem različitih komunikacijskih kanala) do 50% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.990,84 eura po korisniku (15.000,00 kuna prema srednjem tečaju konverzije 7,53450).

Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:
a. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, u slučaju kada je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a
b. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,
c. plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene,
d. troškovi vlastitog rada,
e. bankovni troškovi, troškovi jamstava islične naknade,
f. troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja,
g. najam, održavanje i amortizacija objekata i uredskih prostora,
h. reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel isl).

Korisnici potpore:
– Fizička i pravna osoba upisana u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje
– Fizička i pravna osoba registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka i Ugovora o funkcioniranju EU izuzev proizvoda ribarstva

Uvjeti dodjele potpore:
1. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa
Županije ili drugih izvora financiranja.
2. Korisnik mora imati sjedište i djelatnost na području Županije. Izuzetak je Podmjera 8.1. kada Korisnik može dokazati kako se ekološki nasad nalazi na području Splitsko dalmatinske županije.
3. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu.
4. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, 2019/316, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR, odnosno sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013, 2020/972 ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
5. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz stavka 4. ovog članka uzima se u obzir tekuća fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije fiskalne godine.
Fiskalna godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
6. Gornja granica iz stavka 4. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije.
7. Isti (jedan) korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu tijekom jednog Javnog poziva.

Podnositelji moraju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– ispunjen obrazac zahtjeva za potporu,
– izjava o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine,
– izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
– izjava o sudjelovanju u medijskom praćenju provedbe i vidljivosti
– potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (izvornik, ovjerena preslika ili elektronski zapis) ne stariji od šest mjeseci,
– preslika Rješenja upisa u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje,
– izvod iz odgovarajućeg registra (obrtni, trgovački, registar zadruga- samo obrti, trgovačka društva, zadruge);izvornik, ovjerena preslika ili elektronski zapis
– računi/ predračuni/ ugovori/ ponude iz tekuće godine, a koji se odnose na utrošak sredstava traženih od županije,
– dokazi o namjenskom utrošku sredstava (primjerci promidžbenog materijala i/ili slike i sl.) te izvodi s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje namjenski utrošak sredstava (ukoliko je namjenski trošak već realiziran i računi podmireni)

Po potrebi Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

Način, rok i mjesto dostave ponuda:

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:
Puni naziv i adresa prijavitelja
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE
Prijava na Javni poziv – Povjerenstvo za provedbu Mjere 8.; Podmjera 8.3. –
Vukovarska 1
21 000 SPLIT
ili osobno:
U PISARNICI (PROTOKOL) SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, prizemlje
Vukovarska 1, 21000 Split

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. ožujka 2023. godine.

Obavijest o rezultatima natječaja će biti objavljena na službenim internet stranicama Splitsko dalmatinske županije www.dalmacija.hr/natječaji pod rubrikom „Natječaji“ najkasnije do 28.
travnja 2023. godine.

Isplata sredstava:
Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu radi donošenja Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Župan. S korisnicima potpore sukladno Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti.
Potpora se dodjeljuje po dostavi dokaza o namjenskom utrošku sredstava (primjerci promidžbenog materijala i/ili slike i sl. te izvodi s bankovnog žiro računa). Dokaze o namjenskom utrošku sredstava (ukoliko isti nisu dio natječajne dokumentacije već su dostavljene ponude) korisnici moraju dostaviti najkasnije do 2. listopada 2023.
Ukoliko do 2. listopada 2023. korisnik ne dostavi dokaze o namjenskom utrošku sredstava smatra se kako je isti odustao od potpore.
Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava. Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju. Kompenzacija i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-072 ili epoštom: katarina.suta@dalmacija.hr

Više na sljedećem linku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.