Pretraži...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje, Podmjere 8.2. i 8.4 Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023.

rajčice

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje, Podmjere 8.2. i 8.4 Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023.

Predmet Javnog poziva: prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu i to za:

Podmjeru 8.2. “Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene proizvodnji i/ili preradi poljoprivrednih proizvoda”
Podmjeru 8.4. “Sufinanciranje certifikacije i razvoja proizvodnje-uvođenje i održavanje HACCP sustava, GlobalGap standarda, ISO 22000-2005, IFS standarda i drugih sustava kvalitete”

Korisnici potpore:

  • Fizička i pravna osoba upisana u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje
  • Fizička i pravna osoba registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU izuzev proizvoda ribarstva

Uvjeti dodjele potpore:
1. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Programa, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa Županije ili drugih izvora financiranja.
2. Korisnik mora imati sjedište i djelatnost na području Županije.
3. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu.
4. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, 2019/316, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR, odnosno
sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013, 2020/972 ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
5. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz stavka 4. ovog članka uzima se u obzir tekuća fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije fiskalne godine. Fiskalna godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
6. Gornja granica iz stavka 4. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije.
7. Isti (jedan) korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu tijekom jednog Javnog poziva.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, te iznos potpore po korisniku:

Prihvatljivi troškovi projekta za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za :

Podmjeru 8.2.
– Potpora se odobrava za projekte izgradnje ili rekonstrukcije objekata namijenjenih proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda u visini do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola sukladno propisima o gradnji ili dokumentacije potrebne za započinjanje radova u slučajevima kada sukladno posebnim propisima nije potrebno ishođenje dozvola, a najviše do
6.636,14 eura (50.000,00 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450).
Podmjeru 8.4.
– Potpora se odobrava za troškove uvođenja i održavanja sustava kvalitete u iznosu do 70 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.327,23 eura
(10.000,00 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450)

Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:

a. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, u slučaju kada je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a
b. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,
c. plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene,
d. troškovi vlastitog rada,
e. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,
f. troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski
troškovi i troškovi osiguranja,
g. najam, održavanje i amortizacija objekata i uredskih prostora,
h. reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl).

Način, rok i mjesto dostave ponuda:

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na slijedeću adresu:

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKEINTEGRACIJE
Prijava na Javni poziv – Povjerenstvo za provedbu Mjere 8. –
Vukovarska 1
21 000 SPLIT

ili

osobno:
U PISARNICI (PROTOKOL) SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, prizemlje Vukovarska 1, 21000 Split

Rok za podnošenje zahtjeva: 31. ožujka 2023. godine.

Svi detalji javnog poziva i dokumentacija su dostupni na sljedećoj poveznici

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-072 ili e-poštom: katarina.suta@dalmacija.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.