Pretraži...

NATJEČAJ SDŽ za financiranje opremanja ustanova u kulturi u 2023. godini

stolice

Pozivaju se ustanove u kulturi s područja Splitsko-dalmatinske županije na prijavu programa i projekata koji imaju cilj opremanje ustanova u kulturi opremom nužnom za provođenje kulturnih programa kao i programa i projekata dovođenja namjenskih prostora kulturnih ustanova u funkcionalno stanje.

Cilj Javnog poziva: omogućiti jedinicama lokalne samouprave, na čijim prostorima djeluju ustanove u kulturi, razvoj i obnovu kulturnih sadržaja i obogaćenje kulturne scene novim aspektima kulture.

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove u kulturi kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije uz uvjet da ispunjavaju sve uvjete iz ovog Javnog poziva.
Prijave se mogu poslati za projekt/program koji će se provoditi tijekom 2023. godine.

Prihvatljivi programi i projekti: 

  • nabava audio-vizualne opreme neophodne za rad ustanova u kulturi i
  • nabava inventara za opremanje konferencijskih i multimedijalnih dvorana

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti upisan u odgovarajući Registar pravnih osoba (osim JLS)
  • da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i/ili voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo definirano
    Zakonom (osim JLS)
  • da je prijavitelj ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz Proračuna Županije
  • da projekt koji prijavi na Javni poziv bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj društva i za zadovoljavanje javnih potreba
  • da ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa
  • da ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu (mrežne stranice ili drugi prikladan način)

Za dodjelu financijske osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.500,00 € .
Najviši mogući iznos financijske potpore koji se jednom Prijavitelju može dodijeliti po pojedinom programu i projektu iznosi 5.000,00 €.

Rok za podnošenje prijave programa i projekata na ovaj Javni poziv: do 1. kolovoza 2023.

Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnici Splitsko-dalmatinske županije ili u zatvorenoj omotnici poštom na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Domovinskog rata 2, 21 000 Split, s naznakom „Javni poziv za opremanje ustanova u kulturi u 2023. godini“

Svi detalji i obrasci Javnog poziva dostupni su na sljedećoj poveznici

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.