Pretraži...

NATJEČAJ SDŽ za financiranje projekata/programa/aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2023. godini

kemijska bilježnica

OPĆI I POSEBNI CILJEVI NATJEČAJA
Financijska potpora djelovanju samostalnih umjetnika, umjetničkih organizacija, neprofitnih udruga građana i sportskih udruga , isključivo za provedbu kulturno-sportskih događanja, namijenjena je poticanju kulturnog stvaralaštva i podizanju razine kulturnog standarda u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao i organizaciji događaja revijalnog i memorijalnog karaktera.

UVJETI KOJE PRIJAVITELJI PROJEKTA/PROGRAMA/AKTIVNOSTI MORAJU ISPUNJAVATI
– da je udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske,
– da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH,
– da je sportska udruga upisana u Registar sportskih djelatnosti,
– da se udruga svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
– da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48., stavka 2., točke d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21),
– da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja prijavitelja područje Županije ili ostvaruje programe/projekte/aktivnosti kojima se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije,
– da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu,
– da je prijavitelj ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz Proračuna Županije i
– da prijavitelj nema dugovanja s osnova javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

FINANCIJSKI OKVIR ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE
Najmanji ukupni iznos koji se jednom prijavitelju može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 660 eura (4.972,77 kuna), a najviši ukupni iznos financijske potpore koji se jednom prijavitelju može odobriti putem ovog Natječaja je iznos od 2.600,00 eura (19.589,70 kuna).

TRAJANJE: do kraja tekuće godine

LOKACIJA PROVEDBE: Područje čitave Splitsko-dalmatinske županije ili područje jednog ili više gradova, općina ili mjesta (naselja) u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

PRIJAVA NA NATJEČAJ
Prijave se dostavljaju isključivo na odgovarajućoj/propisanoj elektroničkoj prijavnici koja je dostupna na mrežnim stranicama Županije (www.dalmacija.hr) sa svim priloženim propisanim
obrascima.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave. Prijave se mogu poslati poštom ili donijeti osobno u pisarnicu
Splitsko-dalmatinske županije na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
Domovinskog rata 2, 21 000 Split
„Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture i društvenih
događanja u 2023. godini“

ROK ZA PODNOŠENJA PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je trideset (30) dana od dana objave Natječaja na mrežnim
stranicama Županije.

Više o Natječaju i uvjetima na sljedećem linku .

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.