Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu loznih cjepova za zimsko proljetnu sadnju 2023.

vinova loza

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21, 13/21-pročišćeni tekst) i zaključka Gradonačelnika Grada Kaštela, KLASA: 320-01/23-01/0003, URBROJ: 2181-4-1/1-23-1, od 30. siječnja 2023. godine raspisuje se:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu loznih cjepova za zimsko proljetnu sadnju 2023

Predmet javnog poziva: prikupljanje zahtjeva za dodjelu loznih cjepova, sorta: crljenak kaštelanski, podloga: 110 R, ukupno 1.265 komada.

Prijavitelji:

Na javni poziv mogu se prijaviti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik te imaju:

 • sjedište/prebivalište, odnosno sadnju na području Grada Kaštela
 • namjeru zasaditi minimalno 400 loznih cjepova
 • pripremljeno poljoprivredno zemljište za zimsko proljetnu sadnju
 • poljoprivredno zemljište na kojem se sadi evidentirano u ARCOD sustav
 • poljoprivredno gospodarstvo upisano u vinogradarski registar
 • obvezni su dopustiti Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša uzimanje pupova za daljnju reprodukciju i obavljanje znanstveno istraživačkog rada

Potrebna dokumentacija:

Prijava za Javni poziv se podnosi na Obrascu 1, kojem se prilaže:

 • Obrazac 2 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 • Preslik dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta iz odgovarajućeg registra
 • Preslik rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske
 • Preslik osobne iskaznice
 • Izvodi iz katastra/izvodi iz zemljišnih knjiga (može i neslužbena kopija)
 • Fotografija poljoprivrednog zemljišta na kojem se namjeravaju zasaditi lozni cjepovi

Grad Kaštela će provjeriti nepostojanje dugovanja u svojoj evidenciji. Ukoliko se utvrdi dugovanje prema Gradu Kaštela, zahtjev se neće uzet u obradu.

Podnošenje prijava:

Prijave na Javni poziv podnose se Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i fondove Europske unije na obrascu prijave naznačenom u javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.

Prijava se može predati poštom, e-mailom na adresu: pisarnica@kastela.hr ili neposredno u pisarnicu Grada Kaštela, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac, s naznakom “Zahtjev za dodjelu loznih cijepova” – ne otvaraj, do 7. veljače 2023. godine.

Odluka o dodjeli:

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo će izvršiti kontrolu zemljišta prije donošenja Odluke o dodjeli loznih cijepova. Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli loznih cjepova.

Javni poziva i obrasci objavljuju se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Kaštela www.kastela.hr.

Dodatne informacije mogu se dobiti:

 • na broj telefona: 021 205 288
 • e-mail adresu: potpore@kastela.hr

(Potpora se dodjeljuje u skladu s Uredbom Komisije (EU) br.1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske uniju na potporu de minimis u poljoprivrednom
sektoru (SL L 352, 24.prosinca 2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na
potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.