Pretraži...

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio Mjere za samozapošljavanje

stolica, laptop,rokovnik

Mjere za samozapošljavanje:

Može se dodijeliti: nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima:

 • obrt
 • trgovačko društvo
 • samostalna djelatnost
 • ustanova

Cilj mjere: Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Ciljane skupine: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Trajanje mjere: 24 mjeseca

Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti:

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

 • Skupina – do 15.000,00 EUR
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 • Skupina – do 10.000,00 EUR
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
  • (J) Informacije i komunikacije
 • Skupina – 7.000,00 EUR
  Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u: 

  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora:

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u, a koje su neprihvatljive za financiranje:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)
 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
  • 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
  • 78 Djelatnosti zapošljavanja
  • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)

Prihvatljivi troškovi:

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • fiksnog iznosa
 • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od: 5.000 EUR.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja franšiza

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi

Zavod u svrhu utvrđivanja osnovanosti stavki iz troškovnika može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. dokaze o istraživanju tržišta i sl.).

Trajanje javnog poziva:  Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Kriteriji:

 • Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.
 • Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan, a koji je njegov sastavni dio, a koja potpora se isplaćuje na račun poslovnog subjekta.
 • Podnositelj zahtjeva koji je imao registriran poslovni subjekt prije više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva može koristiti mjeru isključivo ako je podmirio sve obveze s osnova javnih davanja (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog poslovnog subjekta.

Ocjenjivanje zahtjeva:

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja temeljem objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova.

Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je: 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na: 65 bodova.

Kriteriji za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

U obzir se može uzeti svako radno iskustvo koje je povezano s budućom djelatnošću u kojoj se osoba želi samozaposliti, ukoliko podnositelj zahtjeva može pisanim putem dokazati (potvrda o vrsti poslova, ugovor o radu/djelu, studentski/autorski ugovor) da se bavio određenim poslom. Ukoliko je radno iskustvo nedokazivo, neće se uzimati u obzir prilikom ocjene zahtjeva. Također, potvrde o volontiranju kod poslodavaca iz privatnog sektora koji su osnovani s ciljem stjecanja dobiti, a koje nisu u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 22/13), nisu prihvatljive.

Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti  u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

Obrazovanje podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika može biti jedan od čimbenika koji će dati značajne bodove ocjeni zahtjeva za samozapošljavanje, jer dokazuje ulaganje podnositelja zahtjeva u vlastito znanje i vještine. U obzir je potrebno uzeti formalno obrazovanje kroz stečenu kvalifikaciju, kao i dodatne edukacije koja su dokazive potvrdama i uvjerenjima.

Prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova

Prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju, dok se osobama s prethodnim poduzetničkim iskustvom unatrag više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva dodjeljuje 0 bodova.

Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 5 bodova

Aktivnosti informiranja o samozapošljavanju nisu obavezne za podnositelje zahtjeva za samozapošljavanje, no dodatni bodovi dodijelit će se onim osobama koje će na njima sudjelovati u godini podnošenja zahtjeva.

Popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova

Poslovni plan predstavlja dokument na temelju kojeg se potpora odobrava. Stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir popunjenost i razumljivost poslovnog plana kao jedan od čimbenika koji može ukazati na razumijevanje funkcioniranja budućeg poslovnog subjekta. Također, za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je da se uz zahtjev prilože ponude/predračuni kako bi se vidjelo da su podnositelji zahtjeva kao potencijalni poduzetnici istražili tržište i tržišne ponude.

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova

Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017), veći broj bodova dodjeljivat će se onim zahtjevima u kojima je navedeno da će sjedište budućeg poslovnog subjekta biti registrirano u jednoj od jedinica lokalne samouprave (JLS) koje spadaju u skupine od I. do VI.

Procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova

Svrha izrade poslovnog plana je ocjena poduzetničkog projekta koji je još u fazi razrade ideje od strane samog podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika. Jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka koja čini razliku između razrađenih prihoda i rashoda umanjenih za Budući da se u nekim poslovnim planovima prihodi i rashodi ne razrade ili je procjena prihoda neutemeljeno visoka, upitna je time i realna procjena godišnje dobiti. S obzirom da se potpora dodjeljuje za dvije godine poslovanja, od podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika se očekuje dvogodišnja procjena njegovih prihoda i rashoda.

Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova

Dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente „održivosti“ i „konkurentnosti“ odnosno one poduzetničke ideje koje imaju jasno definirane prednosti i slabosti, te prilike i prijetnje u odnosu na konkurenciju na tržištu. Pod „održivosti“ se smatra da je poduzetnička ideja razrađena i prikazana kroz poslovni plan te da podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik ima jasnu viziju razvoja poslovanja. „Konkurentnost“ se odnosi na dio poslovnog plana koji se tiče procjene omjera kvalitete i cijene nekog proizvoda/usluge te načina na koji će se podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik predstaviti tržištu. Također, važno je i je li za poduzetnički poduhvat predviđeno dodatno ulaganje od strane samog podnositelja zahtjeva kao poduzetnika ili nekog drugog izvora financiranja. Ocjene za ove elemente daju se na temelju sveobuhvatne procjene savjetnika s obzirom na kvalitetu poslovnog plana i osobina nezaposlene osobe (prethodno poduzetničko iskustvo, radno iskustvo, obrazovanje) – podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika.

Inovativnost projekta – najviše 5 bodova

„Inovativnost“ pretpostavlja novu vrstu djelatnosti koja nije dovoljno zastupljena na nekom području ili obavljanje već postojećih djelatnosti na nov način kroz uvođenje novog/inovativnog proizvoda/tehničko-tehnološkog procesa.

Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova

Pod pojmom „nedostajuće djelatnosti“ pretpostavlja se da na određenom lokalnom tržištu postoji svojevrstan nedostatak poslovnih subjekata koji obavljaju određene djelatnosti. Za ovu vrstu podataka područne službe i uredi Zavoda mogu koristiti preporuke za upisnu politiku u srednje škole.

Obveze korisnika:

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Isto se dokazuje dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja.
 • Ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja registriranih djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore. Isto se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.
 • U roku od 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice.

Podnositelji zahtjeva koji ne mogu ostvariti potporu:

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, te imaju pokrenut jednostavni postupak stečaja potrošača.
 • Podnositelji zahtjeva koji su bili u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji1 namjeravaju preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

Svi detalji, dodatna pojašnjenja i dokumenti su dostupni na: mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-2023

Preuzeto s: mjere.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.