Pretraži...

Objavljen je Natječaj za poticanje IT poduzetništva na području Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini

laptop mobitel

Predmet ovog Natječaja: dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja IT poduzetništva na području Splitsko–dalmatinske županije.

Bespovratna potpora će se dodjeljivati kroz Mjeru Sufinanciranje IT projekata u fazi razvoja ili izlaska na tržište.

Prihvatljivi prijavitelji: 

Poslovni subjekt koji je u procesu razvoja IT proizvoda/usluge sa sjedištem u Županiji, a registriran je do najviše 60 mjeseci, sve zaključno do dana podnošenja prijave na Natječaj.

Prijavitelji moraju biti registrirani kao obrti, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) ili društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), odnosno subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se utvrđuje poticanje razvoja malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, a posluju i imaju registrirano sjedište na području Splitsko-dalmatinske županije.

(Gospodarski subjekti koji su sukladno Odluci Vlade RH o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje smatraju poduzetnicima u teškoćama ne mogu biti korisnici mjera ovog Programa.)

Prihvatljive aktivnosti u okviru Mjere:

 • provjera potencijalno inovativnog poslovnog koncepta
 • izrada prototipa inovativnog IT proizvoda/usluge
 • istraživanje tržišta i konkurencije
 • testiranje s krajnjim korisnicima i optimizacija ponudbene vrijednosti
 • razvoj, promocija i komercijalizacija novih proizvoda i pratećih usluga kao i novih funkcionalnosti postojećih proizvoda i pratećih usluga
 • istraživanje i razvoj novih funkcionalnosti IT proizvoda
 • zaštita intelektualnog vlasništva
 • diseminacija rezultata potencijalnim investitorima
 • aktivnosti u funkciji povećanja prodaje

Očekivani rezultati u okviru Mjere:

 • izrada prototipa novog IT proizvoda i/ili usluge
 • usavršen ili finaliziran započeti IT proizvod ili usluga
 • usvajanje novih tehnologija i proizvodnih procesa
 • nova radna mjesta
 • novi IT projekti
 • nove funkcionalnosti postojećih IT proizvoda i/ili usluge
 • primjene novih tehnologija i proizvodnih procesa na IT proizvode i/ili usluge
 • zapošljavanje stručne i visoko-obrazovane radne snage
 • marketinška kampanja, sustav prodaje i vidljivost proizvoda na tržištu

Prihvatljivi troškovi:

smatraju se svi strogo namjenski troškovi prijavitelja koji su jasno povezani s prihvatljivim aktivnostima iz ovog članka odnosno predmet su pretežite djelatnosti, a iste će Županija financirati prema aktivnostima i vezanim troškovima navedenim u podnesenom planu unutar obrasca za prijavu u iznosu osvojene nagrade, a posebno:

 • izradu softverskog ili hardverskog dijela proizvoda ili usluge koji su predmet pretežite djelatnosti
 • nabavu informatičke i druge opreme – uključuje samo nabavu strojeva, alata, opreme i računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje pretežite djelatnosti
 • ulaganje u marketinške aktivnosti što uključuje izradu web stranice, kreiranje vizualnog identiteta, tiskanje promotivnih materijala, dizajniranje proizvoda i oglašavanje u svrhu pretežite djelatnosti
 • savjetodavne usluge za prijavu na pozive i natječaje za sufinanciranje kroz nacionalne i programe EU-a
 • poduzetničku izobrazbu i stručno osposobljavanje vezano za cilj
 • troškove sudjelovanja na sajmovima
 • ulaganje u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva
 • isplatu osnovnih plaća zaposlenika koji su s korisnikom sklopili ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, a koje uključuju izdatke za njihove plaće, bez dodataka na plaće. Visina prihvatljivih troškova za osnovne plaće zaposlenika ne smije prelaziti bruto iznos prosječne mjesečne plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za tekući mjesec u kojem se isplaćuje. Svaki iznos preko navedenog neće se smatrati prihvatljivim troškom
 • u slučaju paušalnog obrta priznaju se mjesečne akontacije dohotka u iznosu prosječne plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za tekući mjesec u kojem se isplaćuje, ali samo za vlasnika obrta
 • angažman vanjskih stručnjaka koji je potrebno potkrijepiti valjanim ugovorom i detaljnim opisima zahtjeva, te izvještaj sa specifikacijom obavljenih poslova prema kvantitativnoj i kvalitativnoj količini izvršenih aktivnosti prema zahtjevima iz ugovora

Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovoga Programa mora biti ostvareno u tekućoj godini i/ili u roku od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora o dodjeli bespovratne potpore.

Najboljim IT projektima u okviru Mjere bit će dodijeljeno petnaest nagrada.

Za prvu nagradu dodijelit će se bespovratna potpora u vrijednosti od: 26.544,56 EUR (200.000,00 kn)

Za drugu nagradu dodijelit će se bespovratna potpora u vrijednosti od: 13.272,28 EUR (100.000,00 kn)

Za treću nagradu dodijelit će se bespovratna potpora u vrijednosti od: 11.945,05 EUR (90.000,00 kn)

Za preostalih dvanaest nagrada dodijelit će se bespovratne potpore u vrijednosti od: 6.636,14 EUR (50.000,00 kn)

Neprihvatljivi troškovi:

 • prijavitelji čije su aktivnosti već u cijelosti financirane iz drugih izvora, putem programa EU ili drugih županijskih, nacionalnih i internacionalnih programa (zabrana dvostrukog financiranja)
 • prijavitelji koji imaju dugova po osnovi javnih davanja
 • prijavitelji koji imaju dugovanja prema Županiji
 • prijavitelji koji su prešli ili s traženom potporom prelaze pragove definirane de minimis Uredbom, odnosno koji nisu u skladu s odredbama navedene Uredbe
 • prijavitelji koji nisu u cijelosti namjenski iskoristili potpore male vrijednosti dodijeljene u prethodnoj kalendarskoj godini i/ili nisu dostavili izvješće o ostvarenju učinka izvršenog ulaganja za iste
 • porezi uključujući porez na dodanu vrijednost u slučaju kada je prijavitelj porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a
 • troškovi koji nisu nastali u tekućoj godini i/ili u roku od 12 mjeseci od potpisa ugovora o dodjeli bespovratne potpore
 • troškovi povezani sa zemljištem, građevinskim objektima, infrastrukturom (priključci i sl.)
 • trošak kupnje ili nabave motornih vozila
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka
 • plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene
 • bankovni troškovi, troškovi jamstva i slične naknade
 • troškovi vezani uz prostor za poslovanje, kao što je marža, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • obnavljanje certifikata i kontrolni audit
 • potrošni materijal, trgovačka roba i najam vozila i pokretnih strojeva
 • najam, održavanje i amortizacija objekata i uredskih prostora
 • reprezentacija, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl.)
 • troškovi vezani uz smještaj (hosting) web stranica, nabave interneta, telefona, mobitela i slično
 • osnivački kapital
 • ostali troškovi koje nadležno povjerenstvo procijeni nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim, bilo visinom, bilo sadržajem

Način i rok dostave prijava: 30 dana počevši od dana objave (objavljen 31. prosinca 2022. godine) na mrežnoj stranici Županije www.dalmacija.hr u rubrici „Natječaji“ – Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove, gdje će biti objavljena i poveznica (link) putem koje će se vršiti isključivo on-line prijava na natječaj kroz formu popunjavanja online obrasca za prijavu.

Dokumentacija, upute i pojašnjenja su dostupna na sljedećoj poveznici

Obrada prijava i kriteriji:

Povjerenstvo za obradu prijava izvršit će administrativno-tehničku provjeru pristiglih prijava, što uključuje provjeru pravovremenosti i potpunosti prijava, kao i njihovu usklađenost s uvjetima natječaja. Povjerenstvo za obradu prijava obrađuje pristigle prijave po redoslijedu zaprimanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i one koje se ne odnose na predmet natječaja, neće se razmatrati te će biti automatski izuzete od odlučivanja, a podnositelji takvih prijava neće se smatrati sudionicima natječaja.

Nakon završene predfaze administrativno-tehničke obrade Povjerenstvo za obradu prijava će provesti fazu predselekcije u kojoj će primjenom kriterija za bodovanje prijava odrediti koji su od prijavitelja prešli eliminacijski bodovni prag skupivši minimalno 31 bod od maksimalno 60 bodova i tako ostvarili pravo za ulazak u finalni odabir.

Kriteriji za bodovanje prijava temeljem kojih Povjerenstvo za obradu prijava ocjenjuje projekte prijavitelja u fazi predselekcije:

KRITERIJI ZA BODOVANJE PRIJAVA u PREDSELEKCIJI (maks. 60 bodova)
 

 

1.

 

Rješavanje postavljenog problema

 

Koliko projekt rješava postavljeni problem?

 

1-10

 

maks. 10

 

 

2.

 

Inovativnost projekta i ponuđenog rješenja

 

 

U kojoj mjeri se može ocijeniti da je projekt inovativan i dovoljno dobro i detaljno osmišljen?

 

 

1-10

 

 

maks. 10

 

 

 
   
 

 

3.

 

 

Tržište

 

 

U kojoj mjeri je istraženo tržište i definiran pristup tržištu za predloženi proizvod?

 

 

1-10

 

 

maks. 10

 

 
 

 

4.

 

 

Razvojna faza

 

 

U kojoj fazi je projekt i koliko je dobro definirana razvojna perspektiva za daljnje faze razvoja?

 

 

1-10

 

 

maks. 10

 

 
 

 

5.

 

Provedbeni kapacitet prijavitelja

 

Kakvi su provedbeni kapaciteti prijavitelja projekta, te sposobnost tima da u potpunosti realizira predloženi projekt?

 

 

 

1-10

 

 

maks. 10

 

 
 

 

 

6.

 

 

 

Dodatni bodovi

 

Da li je proizvod /usluga izvozno orijentiran ?
Odnosno kakve su mogućnosti plasmana proizvoda/usluge na strana tržišta?

Da li se proizvod već prodaje na tržištu?

Kvaliteta kratkog poslovnog plana.

 

 

 

 

 

1-10

 

 

 

maks. 10

 

U okviru Mjere u finalni odabir prolazi 20 prijavitelja s najvećim brojem bodova, a koji su prešli eliminacijski bodovni prag, s tim da će po okončanju finalnog odabira 15 najboljih biti i nagrađeno. Lista prijavitelja koji su ostvarili pravo na sudjelovanje u fazi finalnog odabira bit će objavljena na mrežnim stranicama Županije. Faza finalnog odabira održat će se kao javno događanje na kojem će finalisti prezentacijom u trajanju od najviše 5 minuta predstaviti svoje projekte pred Povjerenstvom za finalni odabir, a potom odgovarati na njihova eventualna pitanja kako bi ih oni mogli adekvatno bodovati.

Kriteriji kojim će se rukovoditi Povjerenstvo za finalni odabir prilikom bodovanja projekata u fazi finalnog odabira su:

KRITERIJI ZA BODOVANJE PRIJAVA U FINALNOJ SELEKCIJI (maks. 40 bodova)
1.
Problem, potreba, korisnik – identificirana i argumentirana jasna potreba na tržištu
1-6 maks. 6
2.
Rješenje i proizvod – inovativnost rješenja, mogućnost da se riješi prepoznati problem, stupanj razvoja i implementacije rješenja
1-6 maks. 6
3.  Tržišni potencijal – veličina i rast tržišta, spremnost tržišta na inovaciju

 

1-4 maks. 4
4.  Održivost poslovnog modela – dosadašnji prihodi i trakcija, mogućnosti

daljnje monetizacije, profitabilnost

 

1-8 maks. 8
5.  Skaliranje – mogućnost skaliranja i repliciranja poslovnog modela

 

1-6 maks. 6
6.  Konkurentsko okruženje – koliko je rješenje obranjivo od konkurencije i kako

 

1-4 maks. 4
7.  Tim – demonstrira li tim znanje i sposobnost potrebno za realizaciju vizije

 

1-6 maks. 6

Maksimalan broj bodova koje finalisti mogu ostvariti u ovoj fazi natjecanja iznosi 40 bodova.

Po završetku faze finalnog odabira Povjerenstvo za obradu prijava utvrđuje rang listu prijavitelja za svaku od mjera programa zbrajanjem bodova koje su prijavitelji ostvarili u obje faze natjecanja s tim da zbroj ostvarenih bodova može iznositi maksimalno 100 bodova.

Ukoliko se u bilo kojoj fazi bodovanja prijava dogodi da dva ili više prijavitelja imaju isti broj bodova, prednost ima onaj čija je prijava na natječaj ranije zaprimljena

Isplata sredstava:

Župan na prijedlog Povjerenstva za obradu prijava, temeljem rang liste najbolje ocjenjenih prijavitelja, donosi odluku o dodjeli bespovratnih sredstava koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Županije www.dalmacija.hr, čime se svi prijavitelji smatraju obaviješteni o rezultatima natječaja.

Po objavi rezultata natječaja svaki pojedini prijavitelji sa Županijom potpisuje ugovor o dodjeli bespovratne potpore kojim će se detaljno definirati način i korištenje odobrenih sredstava.

Tekst Natječaja i pripadajući obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr, u rubrici „Natječaji“, Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove.

Preuzeto s: www.dalmacija.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.