Pretraži...

Objavljen je Natječaj za tip operacije 4.2.1 “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

rajčice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«

– provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Predmet Natječaja: dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Svrha Natječaja:

 • otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda  (iz Priloga I Ugovoru, iz natječajne dokumentacije)
 • tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu

Prihvatljivi korisnici: 

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (iz Priloga I. Ugovoru, iz natječajne dokumentacije) koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (iz Priloga I. Ugovoru, iz natječajne dokumentacije), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (iz Priloga I. Ugovoru, iz natječajne dokumentacije) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (iz Priloga I. Ugovoru, iz natječajne dokumentacije) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (iz Priloga I. Ugovoru, iz natječajne dokumentacije) u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR)

Visina javne potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 2.000.000 EUR
b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge ili proizvođačke organizacije promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja, iz natječajne dokumentacije), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti

Intenzitet javne potpore: do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: od 06. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 04. svibnja 2023. godine do 12:00 sati

Uvjeti prihvatljivosti troškova:

 • Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
  a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.672,50 kuna (5.000 EUR)
  b. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.345,00 kuna (10.000 EUR) i
  c. troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo

Neprihvatljivi troškovi:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • rabljena oprema/strojevi/gospodarska vozila
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili
 • plaćanje gotovim novcem

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka, ovisno o lokaciji ulaganja.

Provjera ekonomske održivosti projekta: Ekonomsku održivost projekta korisnik dokazuje kroz poslovni plan koji treba biti izrađen u skladu s uputama i pojašnjenjima iz važećeg predloška. Za procjenu ekonomske održivosti projekta koriste se sljedeći kriteriji:
a. razdoblje povrata investicije – povrat mora biti unutar ekonomskog vijeka trajanja projekta (uz uvjet da u zadnjoj godini projekta kumulativ ekonomskog toka mora biti pozitivan bez ostatka vrijednosti projekta)
b. neto sadašnja vrijednost – koja mora biti jednaka ili veća od 0 (uz korištenje diskontne stope ne manje od 5 %, i ne manje od kamatne stope projektnog kredita)
c. interna stopa rentabilnosti – veća od odabrane diskontne stope i
d. likvidnost projekta – kumulativ financijskog toka mora biti pozitivan od prve do posljednje godine ekonomskog vijeka projekta.
Podaci iz poslovnog plana su podložni provjerama u razdoblju od pet godina nakon konačne isplate potpore.

Korisnik mora osigurati trajnost projekta i tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Prikaz postupka dodjele i isplate potpore:

Prikaz

Pitanja i odgovori: Pitanja u vezi ovoga Natječaja korisnici postavljaju isključivo putem mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr , unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi, te se mogu postaviti od 22. prosinca 2022. godine do 3. veljače 2023. godine, a odgovore na postavljena pitanja objavljuje Upravljačko tijelo putem iste mrežne stranice.

Kompletan tekst Natječaja, zajedno sa svim prilozima, dokumentacijom i uputama dostupan na sljedećoj poveznici

Preuzeto s: ruralnirazvoj.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.