Pretraži...

JAVNI POZIV za Mjeru 5. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ za 2022. g.

traktor

Predmet Javnog poziva:

Prikupljanje zahtjeva za potporu iz Mjere 5. Potpora za osiguranje u poljoprivredi iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko- dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije” broj 46/21) za 2022. godinu.

Potpora se dodjeljuje za plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko- dalmatinskoj županiji.

Pravo sudjelovanja:

Sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane Policom osiguranja koja pokriva štete do 20% iznosa osiguranja poljoprivredne proizvodnje godišnje, u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko- dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema Splitsko- dalmatinskoj županiji po osnovi kreditiranja poljoprivrede.

Opći uvjeti potpore:

Potpora se odobrava u visini od 25%-tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja.

Maksimalan iznos po uplaćenoj premiji za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kad je ona osiguranik iznosi 20.000,00 kuna (2.654,46 eura). Povećanjem broja zahtjeva za potporom iznad osiguranog iznosa proporcionalno će smanjiti plaćanje po zahtjevu.

Način, rok i mjesto dostave zahtjeva:

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja, na sljedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Vukovarska ulica br.1, 21000 Split- Povjerenstvo za provedbu Mjere 5. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko- dalmatinske županije za 2022. godinu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva ( objavljen 03. listopada 2022.).

Dodatne informacije te potrebnu dokumentaciju pogledati na web stranici Splitsko- dalmatinske županije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.