Pretraži...

JAVNI POZIV za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)

solarna ploča

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Predmet Poziva: dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih
izvora energije u postojećim obiteljskim kućama.

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovo Poziva je zgrada:
• koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena
• u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
• koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
− ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,
− ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

(Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na ugradnji sustava za korištenje OIE od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra.)

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):
C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj
B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj

Korisnici sredstava: fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem (Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za sve suvlasnike) na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Sredstva Fonda: Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Pozivu iznosi: 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura).

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:
• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
• do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Opravdani troškovi: troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.
Troškovi mjera su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u: glavni projekt, detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac. Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja iz tablice u nastavku:

 

                                                                                        MJERA

                       Najviši iznos opravdanog troška

kuna

eura

M1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode

                  60.000,00

7.963,37

M2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150)                    80.000,00

  10.617,82

M3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima

  40.000,00

   5.308,91

M4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu

     80.000,00

    10.617,82

Način podnošenja prijave:

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr.USB) putem preporučene pošte na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
Podnošenje prijava na Poziv započinje: 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati, a poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti ukupno jednu prijavu. Jedna prijava se odnosi na jednu obiteljsku kuću i može sadržavati jednu ili više mjera.

Obvezna dokumentacija: 

1. Prijavni obrazac u .xlsx formatu

2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja, u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike

3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena

4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo10 obiteljske kuće

5. Važeći energetski certifikat obiteljske kuće

6. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova

7. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće

8. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22)

9. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

10. Izjavu prijavitelja (Prilog 3. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
a) da obiteljska kuća nije oštećena u potresu
b) da su osigurana vlastita sredstva za provedbu Projekta

U slučaju prijave mjere M4. prijava dodatno mora sadržavati obavijest o mogućnosti priključenja fotonaponske elektrane na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu.

Obrada prijava: Tijekom obrade prijave Fond provjerava podatke iz dostavljene dokumentacije. Fond može od prijavitelja zatražiti dopunu dokumentacije ili pojašnjenje u roku za dostavu prijave, a najkasnije do donošenja odluke. U slučaju izmjene ili dopune, prijava dobiva novi redni broj koji se tada smatra rednim brojem podnošenja prijave. Pojašnjenje prijave na traženje Fonda ne utječe na redni broj prijave.

Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja. Redni broj dodjeljuje se slijedno, prema vremenu zaprimanja prijave.

Realizacija prihvaćenih prijava: 

Fond će temeljem odluke s odabranim korisnikom sklopiti ugovor o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja OIE za vlastitu potrošnju u obiteljskim kućama. Odluka i ugovor istovremeno se dostavljaju odabranom korisniku preporučenom poštom. Odabrani korisnik dužan je bez odgađanja dostaviti Fondu jedan potpisani primjerak ugovora preporučenom poštom. Sklapanjem ugovora korisnik prihvaća
uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno općim aktima Fonda te se obvezuje uložiti vlastita sredstva u provedbu Projekta.
Ugovorom se sukladno općim aktima Fonda posebno uređuje:
• predmet ugovora
• iznos odobrenih sredstava Fonda
• način i uvjeti isplate dodijeljenih sredstava Fonda
• vremenski rok provedbe Projekta i dostave potpune dokumentacije za isplatu
• način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda
• ostala međusobna prava i obveze
Redni broj dodjeljuje se slijedno, prema vremenu zaprimanja prijave.

Fond će korisniku isplatiti sredstva jednokratno, temeljem obostrano potpisanog ugovora, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu priznate od Fonda, koja mora sadržavati:
1. Zahtjev za isplatu sredstava s izvješćem o učincima projekta (obrazac Zahtjeva dostupan je na mrežnoj stranici Fonda)
2. Račun(e) izvođača radova s detaljnim troškovnikom i iskazanim jediničnim cijenama
3. Dokaz o plaćanju računa iz točke 2. (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili uplatnica/isplatnica ili drugi odgovarajući dokaz)
4. Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos obveze plaćanja izvođaču radova/dobavljaču opreme s korisnika na Fond, u tri (3) primjerka, sklapa se isključivo ukoliko korisnik račun(e) iz točke 2. nije isplatio u cijelosti uz obveznu dostavu dokaza o plaćanju vlastitog učešća definiran točkom 3. Iznose potraživanja u ugovor upisuje Fond, temeljem računa i dokaza o plaćanju
5. Izjavu izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove (najmanje 2 godine) i opremu (na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme)
6. Fotodokumentaciju novog sustava nakon provedbe Projekta
7. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).

U slučaju sufinanciranja mjera M1., M2. i/ili M3., zahtjev dodatno mora sadržavati:
• Završno izvješće nadzornog inženjera, za sustave nazivne snage ≥ 30 kW
• Izjavu izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove (najmanje 2 godine) i opremu (na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme), za sustave nazivne snage < 30 kW
• Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava

U slučaju sufinanciranja mjere M4., zahtjev dodatno mora sadržavati:
• Izjavu izvođača radova o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom, za sustave u samostalnom radu (off-grid)
• Potvrdu za trajni pogon izdanu od operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), za sustave u mrežnom radu
• Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava

Dokumentacija za isplatu Fondu se dostavlja elektroničkom poštom, slanjem na adresu: fond.enu@fzoeu.hr

Iznos isplaćenih sredstava ne može biti veći od iznosa odobrenih sredstava utvrđenih ugovorom. Fond će priznati zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom isključivo za ugovorom utvrđene opravdane troškove, nastale nakon objave Poziva.

Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2024. godine.

*Unutar razdoblja prihvatljivosti troškova moraju nastati i biti plaćeni svi troškovi te korisnik mora dostaviti Fondu zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom.*

Fond ne sudjeluje u ugovaranju poslovnih odnosa korisnika i ostalih sudionika u realizaciji Projekta te ne može sudjelovati/posredovati u njihovu rješavanju niti snositi posljedice u sporovima i potraživanjima koji u tim odnosima mogu nastati.

Svi ostali detalji, Tehnički uvjeti i obrasci su dostupni na sljedećem linku: fzoeu.hr/hr/natjecaj/

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti pozivom na 01/6448-443, 01/6448-453, 01/6459-747 i 01/6459-748, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu: oie.obiteljske.kuce@fzoeu.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.