Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva o iskazu interesa za dobivanje potpora sukladno Programu sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2025. godine

elektičar

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem čl. 3. Programa sustavnog gospodarenja energijom  na području Splitsko dalmatinske županije (2022.-2025.) („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 105/22) , objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva o iskazu interesa za dobivanje potpora sukladno Programu sustavnog gospodarenja energijom  na području Splitsko dalmatinske županije 2022.-2025.

KORISNICI SREDSTAVA:

 • Fizičke osobe, odnosno kućanstva za:

Projekt 1: Poticanje korištenja obnovljivih  izvora energije  u obiteljskim  kućama

Mjera  1.1. –  Fotonaponske elektrane za  potrebe  kućanstva  instalirane snage do 10 kW (izvan sustava  poticaja)

 • Općine i gradovi , visokoškolske ustanove  i fakulteti za :

Projekt 4: Razvoj i  provedbe edukativnog  programa u  području energetske  tranzicije

Projekt : Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama:

MJERA 1.1.fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja)

Ukupni troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW (izvan sustava poticaja) biti će prema tablici:

Ukupna snaga ( kW )           Iznos
   Do  10 kW   20.000,00   HRK
   Do  8   kW   15.000,00   HRK
   Do  5   kW   12.000,00   HRK

(Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskog modula mora biti najmanje 18%)

U slučaju  većeg  broja prijava  i  nedostatnih  financijskih  sredstava izvršit će  se  i  bodovanje  pristiglih  prijava  na način:

Bodovanje pristiglih prijava prijavljenih kućanstava, prema stupnju razvijenosti jedinica  lokalne samouprave u  kojima se  nalaze:

                   ( 1. i 2. skupina najmanje razvijene,  7. i 8. najrazvijenije)

     do  10  kW ukupno
1. i  2.skupina            40  bodova
3. i  4. skupina            30  bodova
5. i  6.  Skupina            20  bodova
7. i  8.  skupina            10  bodova

Bodovanje  pristiglih prijava prema broju članova  u  kućanstvu, dokazat će se dostavom osobnih iskaznica (preslika istih), u  kućanstvu  koje se  prijavljuje:

≥5 članova kućanstva   =   30   bodova

  4   člana   kućanstva    =  20    bodova       

  3   člana  kućanstva     =  15    bodova

  2 člana  kućanstva       =  10    bodova

  1  član    kućanstva       =    5    bodova

 • Prijavitelj koji  posjeduje  već instaliranu  fotonaponsku elektranu u  godini , bodovat će se  dodatno sa  20  bodova
 • Prijavitelj   koji   posjeduje   Glavni   elektrotehnički   projekt   pri  prvoj  predaji   dokumentacije,  bodovat   će   se   dodatno  sa  15   bodova
 • Prijavitelj koji   posjeduje   suglasnost   HEP –a   za   ugradnju  fotonaponskog   sustava   u   smislu   ugradnje   dvosmjernog  brojila ,  bodovat   će   se   dodatno  10 

U  slučaju  jednakog  broja bodova  prvenstvo  ima  onaj koji  je ranije predao prijavu.

Korištenje sredstava u  proračunu  za ovu mjeru vrši se do iskorištenja prema rang listi po  bodovima.

UVJETI ZA  DODJELU bespovratnih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za Projekt 1. mogu ostvariti Podnositelji prijava  koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 1. punoljetne fizičke osobe s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije
 2. objekt na koji se planira ugradnja sustava nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije,
 3. Podnositelji prijave, vlasnik/suvlasnik objekta na kojeg se planira ugradnja sustava ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se planira ugradnja sustava

 DOKUMENTACIJA ZA  PODNOSITELJE PRIJAVE  uz  Projekt  1.

 1. potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje Prijave za sufinanciranje (Projekt 1, mjera 1.1.)
 2. potpisanu Izjavu o osiguranju sredstava ,
 3. Ponudu (sadrži: popis opreme za ugradnju, vrijednost opreme i vrijednost radova i dr.)
 4. Glavni elektrotehnički projekt  dostavljen tijekom prve  predaje dokumentacije, ili tokom projekta
 5. presliku osobne iskaznice podnositelja prijave,
 6. preslika vlasničkog lista za objekt, ne stariji od 6 mjeseci, izvadak iz katastra (položajni nacrt objekta),
 7. potpisanu Izjavu podnositelja prijave da je objekt u cijelosti ili na više od 50% bruto podne površine namijenjen za stanovanje
 8. preslika pravomoćnog akta kojim je dopušteno građenje objekta u koji se ugrađuje sustav (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju) ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,
 9. potpisanu Izjavu podnositelja prijave da u posljednje 3 godine nije koristio bespovratna sredstva Splitsko-dalmatinske županije za aktivnosti iz javnog poziva Programa sustavnog gospodarenja energijom
 10. potpisanu Izjavu svih suvlasnika objekta o suglasnosti za ugradnju sustava na zajednički objekt
 11. preslika/e računa,
 12. certifikat/e proizvođača o karakteristikama proizvoda (certifikati fotonaponskog solarnog panela, sa eventualno navedenim stupnjem korisnosti )
 13. preslika Zapisnika o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača radova ,
 14. preslika popunjenog i ovjerenog Jamstvenog lista

NAČIN, ROK, MJESTO DOSTAVE  ZAHTJEVA: Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave na internetskim stranicama Splitsko -dalmatinske županije (objavljeno 7. rujna 2022. godine)

Više detalja na sljedećoj poveznici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.