Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Podmjere 8.3. Promidžba i marketinška priprema proizvoda iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ

radni stol laptop bilježnica fotoaparat

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz iz Podmjere 8.3. Promidžba i marketinška priprema proizvoda iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ

Predmet Javnog poziva:

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2022. godinu i to za:
Podmjeru 8.3. “Promidžba i marketinška priprema proizvoda”

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, te iznos potpore po korisniku:

Prihvatljivi troškovi projekta za koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu su za :
Podmjeru 8.3.
– Potpora se odobrava za promidžbu i marketinšku pripremu proizvoda (izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, promocija na domaćem i/ili inozemnom tržištu, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brend, dizajn etikete, dizajn ambalaže, tisak etiketa, promotivne aktivnosti putem različitih komunikacijskih kanala) do 50% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 15.000,00 kuna po korisniku.

Tijekom programskog razdoblja 2021.-2027. isti (jedan) korisnik uključujući i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća može ostvariti jednu potporu u iznosu do 50% ukupno dokumentiranih sredstava, a ne više od 15.000 kuna po korisniku. Sa svakom slijedećom potporom ista se umanjuje za narednih 10 % ukupno dokumentiranih sredstava.

Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:
a. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, u slučaju kada je korisnik porezni
obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a
b. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,
c. plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene,
d. troškovi vlastitog rada,
e. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,
f. troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja,
g. najam, održavanje i amortizacija objekata i uredskih prostora,
h. reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl.).

Korisnici potpore:
– Fizička i pravna osoba upisana u odgovarajući Upisnik poljoprivredne proizvodnje
– Fizička i pravna osoba registrirana za proizvodnju ili preradu proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU izuzev proizvoda ribarstva

Način, rok i mjesto dostave ponuda:

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, a s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

Puni naziv i adresa
prijavitelja

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE
Prijava na Javni poziv – Povjerenstvo za provedbu Mjere 8.; Podmjera 8.3. –
Vukovarska 1
21 000 SPLIT

ili osobno:
U PISARNICI (PROTOKOL) SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, prizemlje
Vukovarska 1, 21000 Split

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. srpnja 2022. godine.

Više detalja pogledajte ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.