Pretraži...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ

tipkanje laptop

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2022. godinu

Predmet Javnog poziva:

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Splitsko dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu podnositelja.

Na potpore se primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. Potpora se neće dodjeliti poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno uredbom (EZ br. 1379/2013 ) i poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje navedenih Dodatkom I ugovora o pristupanju EU (Prilog I. ovog Javnog poziva).

Potpora se dodjeljuje kroz slijedeće mjere: 

Mjera 1: Poduzetnici početnici

Mjera 2: Žene poduzetnice

Iznos potpore po korisniku:

Mjera 1.

 • Za Korisnike sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 50% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina i  za Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do 30.000,00 kuna.
 • Za Korisnike sa sjedištem van grada Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do000,00 kuna, odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina najviše do  50.000,00 kuna.
 • Neovisno o sjedištu, za Korisnike čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 50.000,00 kuna.

Mjera 2.

 • Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem na području grada Splita potpora se odobrava u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina  i/ili za  Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do 30.000,00 kuna.
 • Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem van grada Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna, odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina i/ili za  Korisnike s primarnom djelatnošću iz područja J, odjeljak 62 prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti najviše do  50.000,00 kuna.
 • Za Korisnike žene poduzetnice početnice neovisno o sjedištu čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 50.000,00 kuna.
 • Za Korisnike žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja potpora se isključivo i samo dodjeljuje za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu opravdanih troškova,  a najviše do 6.000,00 kuna po djetetu, na godišnjoj razini.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi projekta:

Prihvatljivi troškovi projekta:

 1. Nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
 2. Nabava vozila za gospodarske svrhe.
 3. Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluge (potpuno novi proizvod/usluga, linija novih proizvoda/usluga, nadopuna linije, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, proizvod/usluga s manjim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment tržišta, proizvod/usluga proizveden/pružen uz smanjene troškove) uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge
 4. Ulaganja u poboljšanja i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, unutarnjeg uređenja poslovnih prostora/radionice u skladu sa suvremenim trendovima i/ili radi uvođenja novih načina rada s kupcima/korisnicima-uključuje samo grube i završne radove.
 5. Ulaganja u upravljanje i zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva
 6. Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijskog obrta i Hrvatski otočni proizvod.
 7. Ulaganja u marketinške aktivnosti (oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)
 8. Poduzetnička izobrazba i stručno osposobljavanje vezano za djelatnost prijavitelja.
 9. Čuvanje djece, troškovi vrtića, troškova odgajatelja za djecu predškolske dobi, u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 6.000,00 kuna po djetetu, na godišnjoj razini, odnosno za žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu  opravdanih troškova,  a najviše do 6.000,00 kuna po djetetu, na godišnjoj razini
 10. Usluge konzultanata do 2.000,00 kuna, na godišnjoj razini.

Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:

 1. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, u slučaju kada je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,
 2. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,
 3. plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene,
 4. troškovi vlastitog rada,
 5. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade
 6. troškovi nastali van tekuće godine u kojoj je objavljen Javni poziv
 7. troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 8. obnavljanje certifikata, kontrolni audit
 9. potrošni materijal, trgovačka roba i najam vozila i pokretnih strojeva
 10. rabljeni strojevi, rabljeni uređaji i rabljena oprema, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi prethodno navedenog
 11. najam, održavanje i amortizacija objekata i uredskih prostora
 12. reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl)
 13. trošak stručne literature i savjetodavnih usluga
 14. osnivački kapital

Način, rok i mjesto dostave ponuda:

Prijave dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, a s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 04. srpnja 2022. godine.

Više detalja pogledajte ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.