Pretraži...

Potpora za proširenje poslovanja

mreža ljudi

HZZ

 

Krajnji korisnik: POSLODAVAC

Prijavljuje se: POSLODAVAC (BIVŠI KORISNIK SAMOZAPOŠLJAVANJA)

Rok za predaju projektnih prijava: 31.10.2022. godine

Trajanje ugovorene obveze: 12 mjeseci

Može se dodijeliti poslovnom subjektu ako planira proširenje postojećeg poslovanja, a kojem je već dodijeljena potpora za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele takve potpore, ako su ugovorne obveze po dodijeljenoj potpori za samozapošljavanje istekle, te ako je poslovni subjekt dokazao da je ispunio sve obveze prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

U kontekstu ove potpore, pojam „proširenje poslovanja“ znači otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona. Ako podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost pri ocjeni zahtjeva.

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za novog zaposlenika obvezna stavka troškovnika. Podnositelj zahtjeva obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, Zavodu dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s nezaposlenom osobom prijavljenom u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Zavod.

Intezitet potpore i prihvatljive djelatnosti:

Iznos potpore male vrijednosti za proširenje postojećeg poslovanja određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007., dalje u tekstu: NKD).

Potpora za proširenje poslovanja može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

 • Skupina – do 100.000,00 kn: Dodjeljuje se za prema pretežitoj djelatnosti poslodavca, a koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
  • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
  • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
  • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 • Skupina – do 70.000,00 kn: Dodjeljuje se za prema pretežitoj djelatnosti poslodavca, a koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (J) Informacije i komunikacije
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Potpora za proširenje postojećeg poslovanja može se dodijeliti u nižem iznosu od traženog ako se radi o djelatnostima koje ne zahtijevaju visoka početna ulaganja.

Prihvatljivi troškovi:

 • doprinosi za novozaposlenog radnika za 11 mjeseci (obavezan trošak)
 • kupnja opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti u iznosu do 30% iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a za koji se ne može tražiti povrat prema propisima o PDV-u. Sve ostale vrste troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore. Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Službenu dokumentaciju natječaja pogledajte OVDJE.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Grada Kaštela.